Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektroniczna administracja publiczna WP-ADZ-2-EAP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura:

C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A.Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017 (lektura fakultatywna)

Metody i kryteria oceniania:

AD2_W02. Student zna i rozumie: terminologię z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji – weryfikacja w formie testu jednokrotnego wyboru.

AD2_W04. Student zna i rozumie: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji – weryfikacja w formie - weryfikacja w formie testu jednokrotnego wyboru.

Na ocenę 2: student nie zna terminologii z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; nie wymienia podstaw prawnych i procedur związanych z elektronicznymi usługami publicznymi; nie posiada wiedzy z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji

Student nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Na ocenę 3, 3,5: student zna jedynie w podstawowym zakresie terminologię z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia nieliczne podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; posiada wiedzę z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji

Student dobrze zna i rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; posiada wiedzę z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji

Student bardzo dobrze zna i rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Zakres tematów:

1. Ewolucja pojmowania informacji. Społeczeństwo informacyjne. Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. Pojęcie administracji publicznej, zadań publicznych, elektronicznych usług publicznych

3. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych. Informatyka w systemie prawa. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

4. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

5. Elektroniczne usługi publiczne

6. Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej i informacji publicznej przetworzonej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Udostępnianie informacji na wniosek.

7. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

8. Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne repozytorium informacji publicznej

9. Rejestry publiczne – definicje, podstawy prawne, funkcje rejestrów

10. Rejestry publiczne wchodzące w skład Systemu Rejestrów Państwowych

11. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości. Rejestry publiczne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

12. Interoperacyjność

13. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania

14. Dokumenty i dokumenty elektroniczne

15. Cyberbezpieczeństwo elektronicznych usług publicznych

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna - wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 314A
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 119
Agnieszka Besiekierska, Mateusz Badowski 33/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)