Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys systemu prawa publicznego (prawo karne - materialne i procesowe) WP-CWC-N-1-ZSPPk
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Link do zespołu MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVeqntDQG6wx3HWXGfBvW1KJvs9FvaiMieJy_6LZPSDE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f92cc16-d8a0-4381-b6ce-39d4b7739d1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Andrzej Marek, Stanisław Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

CwC1_W01 student zna podstawowe definicje z zakresu prawa publicznego; potrafi zdefiniować instytucje prawa karnego materialnego i procesowego i określić wzajemne relacje między nimi

CwC1_W03 student zna podstawowe instytucje prawa karnego; definiuje podstawowe pojęcia prawa karnego materialnego i procesowego.

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wybor.

Student na ocenę 2: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, nie potrafi zdefiniować podstawowych instytucji prawa karnego materialnego i procesowego.

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i procesowego, zdefiniować podstawowe pojęcia;

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Na ocenę 5:student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Zakres tematów:

Pojęcie i podział prawa karnego.

Źródła prawa karnego.

Zasady prawa karnego.

Rys historyczny prawa karnego.

Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu i miejsca.

Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego.

Pojęcie przestępstwa.

Czyn.

Związek przyczynowy w prawie karnym.

Znamiona przestępstwa.

Strona podmiotowa.

Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego.

Formy zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego.

Wina

Społeczna szkodliwość czynu.

Bezprawność.

Okoliczności wyłączające bezprawność i winę.

Kara.

Środki karne, obowiązek naprawienia szkody, przepadek.

Środki probacyjne.

Zasady wymiaru kary.

Zbieg przestępstw i przepisów ustawy.

Przedawnienie, zatarcie skazania.

Pojęcie i struktura procesu karnego.

Zasady postępowania karnego.

Przesłanki procesowe.

Organy postępowania karnego.

Czynności procesowe.

Dowody.

Środki przymusu.

Postępowanie przygotowawcze.

Postępowanie sądowe I instancji.

Postępowanie sądowe II instancji.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji, w szczególności przedstawienie podstawowych instytucji prawa karnego materialnego i procesowego z ich praktycznymi konotacjami.

Wykład w postaci wykładu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Lik do zespołu na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVeqntDQG6wx3HWXGfBvW1KJvs9FvaiMieJy_6LZPSDE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f92cc16-d8a0-4381-b6ce-39d4b7739d1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 106
Adam Błachnio 54/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)