Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych (ODO) WP-PRZ-MIP-odo
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

kty prawne

- Konstytucja RP z 2.04.1997 r.

- Traktat o Funkcjonowaniu UE

- Karta Praw Podstawowych UE

- Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

- ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

- ustawa z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

- ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679

- wybrane wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

Literatura podstawowa:

- Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Wydanie z 2018 roku. Luksemburg 2020,

Wersja elektroniczna:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_pl.pdf

- P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

- Materiały podane przez prowadzącego w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

EK1: Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

bdb - Student biegle posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

db - Student dobrze posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

dst - Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

ndst - Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

EK2: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

bdb - Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

db - Student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

dst - Student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ndst - Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

EK3: Student potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

bdb - Student bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

db – Student dobrze potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

dst - Student w stopniu podstawowym potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

ndst – Student nie potrafi prognozować i modelować procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych, nie wykorzystuje w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe, projekty i analiza studiów przypadków, udział w dyskusji.

EK1: posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych - weryfikacja w formie wykonania zadań indywidualnych lub grupowych, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej

EK2: wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych -weryfikacja w formie wykonania zadań indywidualnych lub grupowych, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej

EK3: prognozuje i modeluje procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze - weryfikacja w formie wykonania zadań indywidualnych lub grupowych, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej

Zakres tematów:

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas warsztatów:

1. Geneza regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Źródła prawa ochrony danych osobowych na poziomie europejskim i krajowym.

3. Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Podstawowe pojęcia.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8 Status i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych.

9. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.

11. ochrona danych osobowych na etapie projektowania i domyślna ochrona danych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 19:30, sala 308
Piotr Drobek 35/32 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 19:30, sala 308
Piotr Drobek 30/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)