Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne WP-PRZ-PK
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca:

A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002.

J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999,

P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005.

Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.

K. Działocha, Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 27-36.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

E. Gierach, A. Gołuch, Z. Gromek, M. Wiącek, Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012.

C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), „Państwo i Prawo” 2002, nr 11.

M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997.

M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997.

D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

J. Oniszczuk, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1999, nr 2/3.

M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4.

S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002.

K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.

P. Sarnecki, Kontrasygnata aktów prawnych Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2.

W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003.

A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006.

M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.

M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2020.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2393).

Ustawa z z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1422).

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1319)

Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2019 r. poz. 1028).

Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1171).

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r., poz. 627)

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2020 r., poz. 141)

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2019 r., poz. 2122)

Ustawa z z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019, poz. 84)

Ustawa z z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1932)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1928)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1897)

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. nr 233, poz. 1955)

Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 851)

Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 741).

Podstawowe orzecznictwo:

Wyrok TK z 28.czerwca 2000 r., sygn. K 25/99

Wyrok TK z 26 czerwca 2001 r., sygn. U 6/00

Wyrok TK z 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04

Wyrok TK z 22 marca 2007 r., sygn. U 1/07

Wyrok TK z 10 kwietnia 2002 r., sygn. K 26/00

Wyrok TK z 23 maja 2006 r., sygn. SK 51/05

Wyrok TK z 31 sierpnia 2006 r., sygn. K 25/06

Wyrok TK z 1 września 2006 r., sygn. SK 14/05

Wyrok TK z 14 listopada 2006 r., sygn. SK 41/04

Wyrok TK z 6 grudnia 2006 r., sygn. akt SK 25/05

Wyrok TK z 31 marca 1998 r., sygn. K 24/97

Wyrok TK z 3 listopada 1999 r., sygn. K 13/99

Wyrok TK z 31 maja 2004 r., K 15/04

Wyrok TK z 24 czerwca 2002, sygn. K 14/02

Wyrok TK z 28 listopada 2007 r., sygn. K 39/07

Wyrok TK z 10 listopada 1998 r., sygn. akt K 39/97

Wyrok TK z dnia 26 marca 2006 r., sygn. akt K 4/06

Wyrok TK z 21 lutego 2001 r., sygn. P 12/00

Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2002 r., sygn. K 26/00

Wyrok TK z 28 czerwca 2000 r., sygn. K 25/99

Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02

Wyrok TK z 24 listopada 2003 r., sygn. K 26/03

Wyrok TK z dnia 23 marca 2006 r., sygn. K 4/06

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

EK1- tworzy definicje pojęć i instytucji prawa konstytucyjnego;

EK2 - zna i opisuje podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa;

EK3 - wyjaśnia charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relację między nimi;

EK4 - omawia konstytucyjny status jednostki w państwie oraz charakteryzuje środki ochrony wolności i praw;

EK 5 - omawia sposób powoływania, struktury oraz sposobu działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 32+16+32 = 80 h

Praca własna studenta 130

SUMA GODZIN 210

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 7

7

Metody i kryteria oceniania:

EK1 definiuje i klasyfikuje pojęcia i instytucje prawa konstytucyjnego

Na ocenę 2 (ndst.) nie zna definicji pojęć i instytucji prawa konstytucyjnego

Na ocenę 3 (dst.) definiuje i klasyfikuje pojęcia i instytucje prawa konstytucyjnego w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) definiuje i klasyfikuje pojęcia i instytucje prawa konstytucyjnego w stopniu dobrym, wykorzystuje przy tym poglądy doktryny prawnej

Na ocenę 5 (bdb) definiuje i klasyfikuje pojęcia i instytucje prawa konstytucyjnego w stopniu bardzo dobrym, wykorzystuje przy tym zarówno poglądy doktryny prawnej jak i orzecznictwa TK

EK2: zna i opisuje podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego Rzeczpospolitej

Na ocenę 2 (ndst.) nie zna i nie opisuje podstawowych zasad ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego Rzeczpospolitej

Na ocenę 3 (dst.) wymienia i charakteryzuje podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego Rzeczypospolitej podając ich krótkie definicje

Na ocenę 4 (db.) wymienia i charakteryzuje podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego Rzeczpospolitej podając ich definicje w oparciu o doktrynę prawną

Na ocenę 5 (bdb) wymienia i charakteryzuje podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego Rzeczpospolitej podając ich definicje w oparciu o doktrynę prawną oraz orzecznictwo TK, a także sposób realizacji zasad prawa konstytucyjnego;

EK3 wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi

Na ocenę 2 (ndst.) nie zna pochodzenia i charakteru źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemnych relacji między nimi

Na ocenę 3 (dst.) wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi w stopniu dostatecznym. Opiera się na wiedzy wynikającej z przepisów Konstytucji

Na ocenę 4 (db.) wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi w stopniu dobrym, opiera się na wiedzy wynikającej z przepisów prawnych oraz z doktryny prawnej

Na ocenę 5 (bdb) wyjaśnia pochodzenie i charakter zródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi. Opiera się na wiedzy wynikającej z przepisów prawnych, orzecznictwa oraz doktryny prawnej.

EK4: omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i charakteryzuje środki ochrony jednostki

Na ocenę 2 (ndst.) nie zna konstytucyjnego statusu jednostki w państwie i nie umie scharakteryzować środków ochrony jednostki

Na ocenę 3 (dst.) omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i w sposób dostateczny charakteryzuje środki ochrony jednostki

Na ocenę 4 (db.) omawia konstytucyjny status jednostki w panstwie i dobrze charakteryzuje środki ochrony jednostki, podając przykłady z orzecznictwa na poparcie swoich tez

Na ocenę 5 (bdb) omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i charakteryzuje środki ochrony jednostki. Umie wyjaśnić zależności między poszczególnymi środkami ochrony

EK5: wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi

Na ocenę 2 (ndst.) nie zna sposobu powoływania, struktury, składu, kompetencji, funkcji oraz metod działania organów władzy publicznej ani wzajemnych relacji między nimi

Na ocenę 3 (dst.) wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb) wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi w stopniu bardzo dobrym.

Zakres tematów:

1. Zasady naczelne Konstytucji.

2. Konstytucyjny status jednostki.

3. Środki ochrony praw i wolności.

4. Prezydent RP.

5. Rada Ministrów.

6. Trybunał Konstytucyjny.

7. Trybunał Stanu.

8. Stany nadzwyczajne.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu efektów kształcenia EK1-EK6 są dyskusja, studium przypadku, burza mózgów, projekt

Metodami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK6 są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe, praca pisemna, sprawdziany pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:30, sala 105
Ewelina Gierach 116/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)