Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa pracy WP-AD-1-PPRP-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: zob. moodle
Literatura:

Literatura będzie podawana na zajęciach. Obowiązuje wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej do wykładu.

Efekty uczenia się:

EK1 interesuje się prawem pracy, chętnie czyta publikacje nt. zmian w prawie pracy oraz publikacje nt. praktycznych problemów związanych ze stosowaniem prawa pracy

EK2 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy

EK3 dąży do uwzględniania przy ocenie zjawisk ze sfery pracy oraz przy stosowaniu prawa pracy zasad etycznych

EK4 potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać ewolucję ustawodawstwa pracy, zmiany poglądów doktryny prawa pracy oraz zmiany linii orzecznictwa

EK5 potrafi korzystać z ustaw z zakresu prawa pracy oraz odnajdywać w nich przepisy odnoszące się do konkretnych szczegółowych obszarów regulacji

EK6 posługuje się pojęciami z zakresu prawa pracy oraz jest w stanie odwoływać się do instytucji tej gałęzi prawa

EK7 potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa pracy do konkretnych stanów faktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne służące realizacji kompetencji i umiejętności społecznych są realizowane przez wykład konwersatoryjny, dyskusję, metodę sytuacyjną.

Sposobami weryfikacji umiejętności i kompetencji społecznych są

ocenianie ciągłe, ustne kolokwium końcowe (3 pytania otwarte, 10 min).

Na NZAL:

EK1 nie wykazuje zainteresowania prawem pracy, nie czyta publikacji z zakresu prawa pracy

EK2 nie zna lub nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu prawa pracy

EK3 nie potrafi interpretować ani krytycznie oceniać przepisów prawa pracy

EK4 nie potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 nie jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Na ZAL:

EK1 wykazuje zainteresowanie prawem pracy, czyta publikacje z zakresu prawa pracy

EK2 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy

EK3 potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy prawa pracy, wykorzystując w tym celu dorobek doktryny oraz orzecznictwo

EK4 potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Przy zaliczeniu student będzie otrzymywał ocenę według skali ocen przewidzianej w regulaminie studiów w zależności od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia

Zakres tematów:

Zajęcia stanowią uzupełnienie wykładu pt. podstawy prawa pracy. W ich ramach wiedza teoretyczna przekazywana na wykładzie będzie pogłębiana z założeniem, że ważnym elementem jest kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych szczególnie w odniesieniu do zagadnienia czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne służące realizacji kompetencji i umiejętności społecznych są realizowane przez wykład konwersatoryjny, dyskusję, metodę sytuacyjną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 101
Paweł Czarnecki 33/33 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 101
Paweł Czarnecki 36/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)