Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe WP-SPM-1-OM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje Międzynarodowe, Wolters Kluwer 2018;

2. B. Kuźmiuk, M. Marcinko, M. Ingelević-Citak, Organziacje międzynarodowe, CH BECK;

Efekty uczenia się:

SPM1_W01 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby interpretacji prawa międzynarodowego w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

SPM1_W02 - absolwent zna i rozumie ogólne oraz szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do państw i organizacji międzynarodowych w zakresie członkostwa oraz funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

SPM1_W03 - absolwent zna i rozumie prawne uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo prawne uwarunkowania przedsiębiorcy w zakresie funkcjonowania i współpracy w obrębie organizacji międzynarodowych.

SPM1_W07 - absolwent zna i rozumie gólne i szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu odpowiednio prawa Unii Europejskiej oraz poszczególnych gałęzi prawa międzynarodowego, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz obowiązków państwa w tym zakresie.

SPM1_U01 - absolwent potrafi interpretować prawnie relacje pomiędzy podmiotami stosunków

międzynarodowych, wypowiadać się językiem prawnym na temat tych relacji oraz prawniczo uzasadniać swoje stanowisko w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz obowiązków państw, wynikających z członkostwa.

SPM1_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną z zakresu prawa międzynarodowego; formułować i rozwiązywać problemy prawne

oraz wykonywać w oparciu o wiedzą prawną zadania typowe dla działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowej.

SPM1_U05 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie, zwłaszcza przy uwzględnieniu ciągłych zmian w przepisach i praktyce.

SPM1_K01 - absolwent jest gotowy do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim ;

SPM1_K02 - absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych jego gałęzi; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zasięgania opinii ekspertów. Absolwent jest bowiem świadom ciągle zachodzących zmian i potrzeby ciągłego uczenia się.

Zakres tematów:

1. Rys historyczny organizacji międzynarodowych;

2. Definicja i klasyfikacje organizacji międzynarodowych;

3. Podstawy prawne organizacji międzynarodowych i ich funkcje;

4. Organizacja międzynarodowa jako podmiot prawa międzynarodowego: wiadomości ogólne i atrybuty podmiotowości (zdolność traktatowa, prawo legacji oraz przywileje i immunitety organizacji międzynarodowej);

4. Powstanie i zakończenie działania organizacji międzynarodowych;

5. Członkostwo w organizacji międzynarodowej;

6. Struktura wewnętrzna organizacji międzynarodowej;

7. Proces podejmowania decyzji i uchwały organizacji międzynarodowych;

8. Odpowiedzialność międzynarodowa organizacji międzynarodowych;

9. Budżet organizacji międzynarodowych;

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 114
Jakub Czepek 56/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)