Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE w stosunkach międzynarodowych WP-SPM-1-UEwSM
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

I. Literatura Oobowiązkowa:

1. M. Rewizorski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, 2011 r.;

2. C. Mik, Ł. Kułaga (eds), Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej, Toruń, 2010.

II. Literatura uzupełniająca:

3. J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, ASPRA, 2006 r.;

Efekty uczenia się:

SPM1_W04: w zaawansowanym stopniu ‐ zinterpretować politologiczne zależności w ramach społeczności międzynarodowej

SPM1_W05: w zaawansowanym stopniu – teoretyczne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych, w tym relacji pomiędzy państwami, państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami międzynarodowymi

SPM1_W06: w zakresie politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo uwarunkowania przedsiębiorcy, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 30 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 15 h

Suma godzin: 50 h

ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin odbywa się po zakończeniu wykładów, w formie ustnej.

Zakres tematów:

Wykład 1: Miejsce UE w stosunkach międzynarodowych

Wykład 2: Rys historyczny działań zewnętrznych UE

Wykład 3: Unia Europejska jako uczestnik stosunków (UE jako organizacja międzynarodowa)

Wykład 4: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Zdolność UE do zawierania umów międzynarodowych)

Wykład 5: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Nawiązywanie i utrzymywanie przez UE stosunków dyplomatycznych; prawo tworzenia i przystępowania do organizacji międzynarodowych)

Wykład 6: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (zdolność do posiadania przywilejów i immunitetów, prawo do istnienia i legalnej ochrony tego istnienia, zdolność procesowa UE, zdolność do ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej)

Wykład 7 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (ogólna charakterystyka WPZiB i cele WPZiB)

Wykład 8: WPZiB UE (charakter kompetencji UE w obszarze WPZiB, Instrumenty prawne WPZiB, tryb podejmowania decyzji)

Wykład 9: WPZiB (Instytucje, organy i agencje WPZiB)

Wykład 10: Aspekty materialne WPZiB (koordynacja wszelkich kwestii polityki zagranicznej, powoływanie specjalnych przedstawicieli UE, zrządzanie kryzysowe - misje cywilne i operacje wojskowe, gwarancje bezpieczeństwa skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD), Stała współpraca strukturalna (PESCO), misja realizowane przez niektóre PCz

Wykład 11: działania zewnętrzne UE - Wspólna Polityka Handlowa;

Wykład 12: działania zewnętrzne UE: współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna oraz pomoc humanitarna

Wykład 13: działania zewnętrzne UE - środki ograniczające oraz pomoc państwom – ofiarom aktów terrorystycznych lub klęsk żywiołowych

Wykład 14: działania zewnętrzne - stowarzyszenie (art. 217 TfUE) oraz stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich (art. 198-204 TfUE);

Wykład 15: zewnętrzne aspekty przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Metody dydaktyczne:

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.

I. Metody dydaktyczne:

1. wykład lub (jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na bezpośrednią formę zajęć) - videokonferencja za pośrednictwem MS Teams pod linkiem:

2. prezentacja multimedialna umieszczana dla studentów na platformie Moodle;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1744
Krzysztof Masło 57/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)