Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo sporów i konfliktów międzynarodowych WP-SPM-2-PSiKM-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

R.Łoś, J.Regini-Zacharski,Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2,, Łódź 2010;

J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i profesjaonalne, Warszawa 2009;

M. Iwanejko, Spory międzynarodowe, Warszawa 1976;

R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974;

W. Malendowski, Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.

Efekty uczenia się:

SPM2_U01 - absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wykonywania zadań, formułowania i rozwiązywania prawnomiędzynarodowych problemów prawnych dotyczących specyfiki współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych

SPM2_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie sporów i konfliktów międzynarodowych dla wykonywania zadań typowych dla pracy dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika organizacji międzynarodowej, pracownika korporacji transnarodowej

SPM2_K01 -absolwent jest gotowy do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w obszarze podejmowanej działalności oraz w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych oraz związanych z nimi problemów prawnych

SPM2_K02 - student rozumie specyfikę oraz dynamikę sporów i konfliktów międzynarodowych, przez co rozumie również konieczność krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych

i praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: przygotowanie (wygłoszenie) referatu lub przygotowanie pracy pisemnej

Zaliczenie w formie pracy pisemnej przedstawionej (wygłoszonej) lub też w formie referatu

na ocenę niedostateczną (2,0):

brak przedłożenia pracy (lub referatu); praca nie spełniająca wymogów merytorycznych, bez dbałości o styl i wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dostateczną (3,0)

student przedstawił pracę (referat) o niskiej wartości merytorycznej pod względem problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych, za to jest ona poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dobrą (4,0))

praca posiada walory merytoryczne dotyczące analizy podstaw i konsekwencji danego sporu lub konfliktu oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym

Prawidłowy dobór literatury i problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych; poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i aktów prawnych.

na ocenę bardzo dobry (5,0)

Praca wartościowa merytorycznie i dobrze przemyślana. Bardzo dobra analiza podstaw i konsekwencji danego sporu lub konfliktu oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym

Prawidłowy dobór literatury i problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych; poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i aktów prawnych.

Zakres tematów:

1. Analiza specyfiki sporów i konfliktów międzynarodowych

2. Cechy charakterystyczne sporów i konfliktów międzynarodowych

3. Podstawowe grupy przyczyn powstawania sporów i konfliktów międzynarodowych

4. Konflikty międzynarodowe: analiza poszczególnych przypadków i mechanizmów sądowych oraz sprawiedliwości tranzytywnej, (np.):

- Konflikt w b. Jugosławi

- konflikt w Sudanie

- konflikt w Rwandzie

- konflikt w Sierra Leone

- konflikt w Kambodży

- konflikt na Timorze Wschodnim

- konflikt w Iraku (I i II Wojna w Zatoce)

- konflikt w Libanie

- konflikt w Somalii

- konflikt w Czeczenii

- Konflikt w Afganistanie

- konflikt w Syrii

5.Spory międzynarodowe: analiza poszczególnych przypadków i ich rozstrzygania oraz analiza problemów istotnych dla zagadnienia sporów i konfliktów międzynarodowych (np.):

- spór o wyspy Kurylskie

- spór dot. Kosowa

- problem Apartheidu

- problem terroryzmu

6. Omówienie konfliktów lub sporów międzynarodowych uzgodnionych ze studentami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 203
Jakub Czepek 14/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)