Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-4IL
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: (1.Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa 2013; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014; 3. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 2009)

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

PR_W02 student ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego, w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_U02 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa administracyjnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 student posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa administracyjnego, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa administracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

OPIS ECTS (8 pkt)

Udział w zajęciach: 60h

Samodzielna praca (czytanie literatury, orzeczeń, aktów normatywnych, itp): 100h

Przygotowanie pracy domowej 10h

Praca w grupach poza zajęciami: 40h

Konsultacje: 15h

SUMA: 225

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego udziału w zajęciach

ocena referatu poprzedzona samooceną studenta

ocena punktowa korzystania z literatury przedmiotu oraz doboru argumentacji prawniczej

praca w małych grupach ocena pracy zespołowej

omówienie ze studentem formalnej strony jego publicznych wystąpień i pracy nad usterkami formalnymi

Zakres tematów:

Indywidualne rozmowy przygotowujące podjęcie określonego obszaru tematu; refleksja nad planami zawodowymi w kontekście przyszłego wyboru tematu pracy magisterskiej.

Powtórzenie podstawowych zagadnień prawa administracyjnego na poziomie rozszerzonym:

pojęcie administracji. innowacje w administracji

stosunek administracyjno- prawny i jego elementy

prawo administracyjne, sfera zewnętrzna i wewnętrzna administracji w odbiciu prawa administracyjnego

działy prawa administracyjnego

podmioty administrujące

prawne formy działania administracji

nadzór i kontrola, audyt w administracji

Metody dydaktyczne:

Metoda interaktywna

omawianie pozycji naukowych z naciskiem na metodologię

indywidualne rozmowy ze studentami służące profilowaniu ich zainteresowań

Referowanie wobec grupy wybranych przygotowywanych zagadnień- z oceną materialną i formalną wystąpienia

krytyczne korzystanie ze źródeł drukowanych i internetowych,-analiza

omówienie strony formalnej przygotowania do pracy magisterskiej

udział w zdalnej konferencji naukowej

Udział w konferencji naukowej w ramach partnerstwa z NSA referaty studentów

Gry dydaktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1556
Irena Lipowicz 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)