Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne WK-S-KON-W
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2023.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2022.

2. E. Gierach, M. Granat, M. Zubik, Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012.

3. M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.

4. M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

- indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć;

- referat;

- kolokwium pisemne.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- referat tematyczny - sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena jakości wykonywanych prac w ramach pracy nad referatem; oceniana będzie umiejętność dobrania prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych do przygotowywanego zagadnienia, język, styl i spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczna;

- kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także poprzez ocenę z kolokwium pisemnego;

- indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg).

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- przygotowanie referatu;

- pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.

Forma zaliczenia - kolokwium:

- pisemne kolokwium.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- przygotowanie referatu na wskazany temat;

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- przygotowanie referatu;

- ocena uzyskana z pisemnego kolokwium lub zaliczenia w formie ustnej odpowiedzi.

Wiedza:

- ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z przedmiotem zajęć;

- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;

- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;

- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Umiejętności:

- ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego;

- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;

- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;

- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Kompetencje:

- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć;

- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;

- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;

- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego.

2. Zasady ustroju Rzeczypospolitej.

3. Konstytucyjny status jednostki – wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.

4. Źródła prawa.

5. Władza ustawodawcza – Sejm i Senat, procedura ustawodawcza, wybory i prawo wyborcze, referendum.

6. Władza wykonawcza – Prezydent RP, Rada Ministrów i administracja rządowa.

7. Samorząd terytorialny.

8. Władza sądownicza – sądy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.

9. Organy kontroli państwowej – Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

10. Finanse publiczne – budżet, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej.

11. Stany nadzwyczajne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny;

- wykład problemowy;

- wykład konwersatoryjny;

- dyskusja;

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- prezentacja wybranych źródeł prawa;

- przedstawienie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- studium przypadku;

- praca w grupach;

- indywidualna lektura wskazanej literatury oraz aktów prawnych i orzecznictwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 328
Arkadiusz Mróz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)