Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka WNHS-HS-WdHSPć
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

Słownik polskiej terminologii technik i technologii konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej, Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca:

Pokorzyna E., Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001.

Betlejewska Cz., Meble gdańskie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2001.

Biedrońska-Słota B., Leksykon sztuki kobierniczej, Kraków 1999.

Chruszczyńska J., Orlińska-Mianowska E., Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2009.

Gradowski M., Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1980.

Gradowski M., Żygulski Z. jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998.

Grzeluk I., Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 1998.

Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, Warszawa 1978.

Turnau I., Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

HS1_U02: posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów

in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych,

wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków.

HS1_U03: potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także

przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z

zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym.

HS1_U04: Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki (zwłaszcza sztuk plastycznych).

HS1_U05: posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

HS1_U08: potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także

interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi

komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie

swoje stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalnym limitem są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W wypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu, student zabowiązany jest dostarczyć krótką pracę pisemną (szczegółową notatkę z wybranej literatury) zadaną w ramach uzupełnienia zaległości.

2. Kolokwium z rozpoznawania i nazywania ornamentów wykorzystywanych w sztukach plastycznych w formie slajdowiska z pytaniami otwartymi.

3. Aktywność na zajęciach.

4. Test zaliczeniowy, pisany na ostatnich, wypadających w semestrze zajęciach, obejmujący materiał prezentowany i ćwiczony w ramach realizacji przedmiotu.

Zakres tematów:

Tematy realizowane w ramach zajęć:

Wstęp: omówienie zasad zaliczenia przedmiotu i pracy na zajęciach; wprowadzenie podstawowej terminologii; przedstawienie zakresu tematów.

Malarstwo: podział na style i nurty.

Malarstwo: tematy malarsie i ich wykorzystanie.

Ikony

Kostiumologia

Rzeźba pełnoplastyczna

Rzeźba architektoniczna

Ornamenty (ćwiczenia tego tematu zakończone kolokwium)

Opis preikonograficzny, tzn. ćwiczenia z opisu dzieła sztuki ruchomego (tzw. biała karta)

Rzemiosło artystyczne

Metody dydaktyczne:

Metody dydatktyczne: dyskusje, prace w grupach, projekty zespołowe (będące konsekwencją lektury wybranej literatury).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 421
Ada Szmulik 26/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 421
Ada Szmulik 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)