Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasycyzm i romantyzm WNHS-HS-KiRć
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu.

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów

in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych,

wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową (zaliczeniową) składają się 2 oceny - z referatu i kolokwium.

Studenci przygotowują w wyznaczonym terminie referaty z prezentacją multimedialną, na zadany uprzednio przez wykładowcę temat. Studenci przygotowują referat w oparciu o lektury wskazane przez wykładowcę. Wygłoszony referat następnie jest oceniany przez wykładowcę. Pozytywną ocenę otrzymuje referat omówiony w sposób wyczerpujący, erudycyjny, zilustrowany prezentacją z bogatym materiałem ikonograficznym. Referat, który nie uzyska pozytywnej oceny, może być poprawiony w wersji pisemnej z aparatem naukowym i literaturą.

Na ostatnich zajęciach odbywa się kolokwium pisemne do którego studenci przygotowują się z lektur, na podstawie których zostały przygotowane referaty.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Zakres tematów:

1. Kształcenie artystyczne na dworze Stanisława Augusta i rzymska kariera Marcella Bacciarellego, Pierwszego Malarza króla Polski

2. Przedpokoje paradne na Zamku Królewskim za czasów Stanisława Augusta, ich wystój i programy ideowe

3. Ikonografia Stanisława Augusta

4. Powązki Czartoryskich, Arkadia pod Łowiczem oraz Aleksandria Ogińskich

5. Chińszczyzna w Rzeczpospolitej w XVIII w.

6. Program ideowy Sali Balowej w Pałacu na Wodzie i Pokoju Stołowego w Białym Domu

7. Masoneria i Stanisław August

8. Polskie pomniki Napoleona

9. Franciszek Smuglewicz - artysta mało znany

10. Johann Joachim Winckelmann i jego rola w rozwoju sztuki w 2. poł. XVIII w.

11. Stanisław Kostka Potocki, architekt amator i historyk sztuki

12. Pejzaż w sztuce XVIII i 1. poł. XIX w.

13. Warszawskie cmentarze kończ XVIII w. i 1. połowy XIX w.

14. Ogrody i parki w klasycystycznej Warszawie

15. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia polegające na przedstawianiu samodzielnie przygotowanego referatu przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 423
Agnieszka Skrodzka 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)