Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne WNHS-ODKS-WHSTA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990.

2. C. Cennini, Rzecz o malarstwie, tłum. S.Tyszkiewicz, opr. H. Jędrzejewska, Wrocław 1955.

3. K. Pliniusza starszego Historyi naturalnej ksiąg 37, tłum. J. Łukaszewicz, t. 1-10, Poznań 1845.

4. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum. S. Kobielus, Tyniec – Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ODKiŚ1_W01 - zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w zakresie technik artystycznych

Umiejętności:

ODKiŚ1_U01 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie limitu nieobecności spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia, jednak nieobecność na większej niż połowa ilości wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

2. ocena z pisemnego kolokwium (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w średnim stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków..

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Zakres tematów:

1-3. Informacje wstępne: rodzaje spoiw, podział technik malarskich, najważniejsze pigmenty i barwniki

4-7. Techniki malarskie o spoiwach organicznych: techniki rysunkowe: podłoża (papirus, pergamin, papier), narzędzia: węgiel, węgiel drzewny natłuszczony, ołówek metalowy, ołówek grafitowy, kreda i sangwina, pastele suche i woskowe, pędzel, piórko, technika lawowania (tusz i atrament)

8-11. Techniki malarskie o spoiwach organicznych: akwarela, gwasz, miniatorstwo i iluminatorstwo (kość słoniowa jako podobrazie), enkaustyka, tempera, technika olejna (podobrazia: drewno, płótno), szypolen, technika kazeinowa

12. Techniki pozłotnicze do celów malarskich (na pulment, mikstion i in.)

13-15. Techniki malarskie o spoiwach mineralnych: fresk mokry (al fresco, fresk pakułowo-wapienny), fresk suchy (fresco secco), sgraffito

Metody dydaktyczne:

Zakres wiedzy (ODKiŚ1_W01) oraz umiejętności (ODKiŚ1_U01) realizowany jest w ramach wykładu informacyjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i innych audiowizualnych środków przekazu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 101
Katarzyna Ponińska 30/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)