Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Angelologia filozoficzna WF-FI-1123-PPSFZEM23
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury czytane na zajęciach:

1. Platon, Timajos (fragmenty); Arystoteles, Metafizyka (fragmenty), Fizyka (fragmenty)

2. Apulejusz z Madaury, O Bogu Sokratesa; Augustyn, O państwie Bożym (fragmenty)

3. Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia anielska

4. Anzelm z Canterbury, O upadku diabła

4. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o substancjach duchowych (fragmenty)

5. Tomasz z Akwinu, O substancjach oddzielonych (fragmenty)

6. Tomasz z Akwinu, Summa teologii (fragmenty dotyczące poznania anielskiego)

7. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o demonach (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, w tym w kształtowaniu się idei substancji duchowej. Student pozna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi (metafizyką, teorią poznania, etyką), pozna historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych wyznaczonych podejmowana tematyką. Dzięki temu wykładowi student będzie potrafił wykrywać zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych. Jeśli chodzi o umiejętności, będzie gotów do adekwatnej oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, będzie gotów do samodzielnego formułowania propozycji rozwiązania nowych problemów na podstawie ich twórczej analizy z uwzględnieniem kontekstu historycznego i sytuacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- obecność na zajęciach;

- aktywność na zajęciach;

- zaliczenie kolokwium semestralnego z lektury tekstów.

Zakres tematów:

Lektury czytane na zajęciach:

1. Platon, Timajos (fragmenty); Arystoteles, Metafizyka (fragmenty), Fizyka (fragmenty)

2. Apulejusz z Madaury, O Bogu Sokratesa; Augustyn, O państwie Bożym (fragmenty)

3. Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia anielska

4. Anzelm z Canterbury, O upadku diabła

4. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o substancjach duchowych (fragmenty)

5. Tomasz z Akwinu, O substancjach oddzielonych (fragmenty)

6. Tomasz z Akwinu, Summa teologii (fragmenty dotyczące poznania anielskiego)

7. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o demonach (fragmenty)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenie mają charakter konwersatoryjny i seminaryjny zarazem. W trakcie zajęć omawiana i problematyzowana będzie literatura obowiązkowa, stanowiąca teksty źródłowe na temat substancji duchowych. Wśród metod można wymienić: wspólną lekturę tekstów; elementy wykładu; dyskusję na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 1423
Michał Zembrzuski 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)