Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej WF-FI-N11-HF4
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: -
Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/

2. "Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku", T. 1-5, pod red. B. Skargi ; przy współpr. S. Borzyma, H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1994-1996.

Opracowania i literatura szczegółowa:

1. L. Kołakowski, "Bergson", różne wydania.

2. A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012.

3. J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77.

4. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

5. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

6. "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014.

7. D. Zahavi, "Fenomenologia Husserla", Kraków 2012.

8. C. Głombik, "Husserl i Polacy: pierwsze spotkania, wczesne reakcje", Katowice 1999.

9. A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006.

10. T. Kisiel, "Genesis of Heidegger's Being and Time", Berkley 1995.

11. "A Companion to Phenomenology and Existentialism", red. H. Dreyfus, M.A Wrathall, Oxford 2008.

12. L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu", Część III, Poznań 2001.

13. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997.

14. J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

15. "Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999.

16. R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.

Źródła:

1. H. Bergson, "O bezpośrednich danych świadomości", różne wydania.

2. B. Russell, "Autobiografia", różne wydania.

3. L. Wittgenstein, "Tractatus logico-philosophicus", różne wydania.

4. K. Twardowski, "Wybrane pisma filozoficzne", Warszawa 1965.

5. L. Wittgenstein, "Dociekania filozoficzne", różne wydania.

6. E. Husserl, "Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1", przeł. i przypisami opatrzyła D. Gierulanka, różne wydania.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", różne wydania.

8. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", Warszawa 1995.

9. M. Merleau-Ponty, "Fenomenologia percepcji", Warszawa 1999.

10. J. Habermas, "Teoria działania komunikacyjnego", Warszawa 1999-2002.

11. H. Putnam, "Wiele twarzy realizmu i inne eseje", Warszawa 1998.

12. W.V.O. Quine, "Z punktu widzenia logiki", Warszawa 1997.

13. A. Mbempe, "Polityka wrogości. Nekropolityka", Kraków 2018.

14. J. Butler, "Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości", Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student wie czym jest dyscyplina historii filozofii współczesnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak tez ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się współczesną historią filozofii.

Kompetencje: jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów współczesnych problemów filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN I TERMIN: Weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu odbywa się w formie egzaminu pisemnego (pytania testowe) z zakresu materiału prezentowanego na wykładzie oraz zawartego we wskazanej literaturze.

Przewiduje się następującą skalę ocen za egzamin pisemny:

5,0 - 100 - 91% punktów

4,5 - 90 - 81% punktów

4,0 - 80 - 71% punktów

3,5 - 70 - 61% punktów

3,0 - 60 - 51% punktów

2,0 - 0 - 50 % punktów

EGZAMIN II TERMIN: W przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę negatywną w I terminie, egzamin w II terminie ma formę egzaminu ustnego z zakresu materiału zawartego w sylabusie zajęć (losowanie pytań egzaminacyjnych z dostępnej puli). Studenci, którzy nie podeszli do egzaminu w I terminie, przystępują do egzaminu w II terminie na zasadach I terminu (egzamin pisemny).

Zakres tematów:

1-2: Pojęcie "nowoczesności" - problemy definicyjne i zagadnienia granic współczesności.

3: Filozofia życia jako przykład nurtu irracjonalizmu.

4-5: Neokantyzm: Problem ram czasowych; klasyfikacje różnych form neokantyzmu. Szkoła badeńska i marburska.

6-7: Filozofia analityczna (1): Powstanie i pierwsze koncepcje w XX wieku.

8: Filozofia analityczna (2): Szkoła Lwowsko-Warszawska.

9-10: Filozofia analityczna (3): Filozofia języka potocznego.

11-12: Fenomenologia (1): Źródła i wczesny rozwój (Husserl).

13-14: Fenomenologia (2): Rozwój i współczesność (fenomenologia we Francji, fenomenologia w kognitywistyce).

15-16: Fenomenologia (3): Fenomenologia w Polsce; periodyzacja; związki ze Szkołą Lwowsko-Warszawską, Ingarden - główne pojęcia i idee; uczniowie Ingardena.

17-18: Hermeneutyka: Główne pojęcia i metody (Dilthey, Heidegger, Gadamer, Vattimo).

19-20: Personalizm, filozofia życia i egzystencjalizm: Człowiek i tragizm jego życia (Maritain, Sartre, Camus).

21-22: Marksizm współcześnie: Szkoła frankfurcka (Adorno, Habermas); zestawienie szkoły frankfurckiej z etyką dyskursu.

23-24: Strukturalizm i poststrukturalizm: Załamanie się "wielkich narracji".

25-26: Pragmatyzm: Problem praktyki i prawdy; klasyczny pragmatyzm (Pierce, James, Dewey), pragmatyzm współczesny (Quine, Putnam, Rorty).

27-28: Filozofia feministyczna i postkolonialana: antytożsamościowe koncepcje filozoficzne.

29-30: Współczesna filozofia umysłu.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1424
Witold Płotka 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)