Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński 1 WF-FI-12-LAC1
Lektorat języków starożytnych (LEK_STA) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa PWN.

St. Wilczynski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław.

S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii. Warszawa 2014.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska Porta Latina Novissima. Język łaciński i kultura antyczna. Warszawa 2012

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1990;

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1994;

dowolna Gramatyka opisowa języka łacińskiego

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa 1959-1979;

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), WP, Warszawa 1991;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1997;

A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;

M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa, 1997;

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1997;

Z. Landowski, K. Wos, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student zna podstawową terminologię filozoficzną w j. łacińskim

Umiejętności:

student umie samodzielnie przetłumaczyć z j. łacińskiego na j. polski prosty tekst filozoficzny

Kompetencje:

student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania znajomości języka łacińskiego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła

student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w j. łacińskim z zakresu filozofii i z dziedziny ogólnej

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 3 (dst) Student nie opanował techniki tłumaczenia (tłumaczy słowo po słowie), z trudem objaśnia nowe konstrukcje

Na ocenę 4 (db) Student „gubi się” w nowych formach i konstrukcjach ale wykorzystuje niewielką podpowiedź

Na ocenę 5 (bdb) dostrzega, nazywa i objaśnia nowe formy i konstrukcje

Umiejętności

Na ocenę 3 (dst) z trudem wskazuje łączące się elementy, nie wykorzystuje wiadomości ze słownika

Na ocenę 4 (db) z pomocą lektora bądź kolegów potrafi poprawnie przełożyć prosty tekst, stara się wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce

Na ocenę 5 (bdb) samodzielnie rozwiązuje problemy gramatyczne; z pomocą słownika tłumaczy proste teksty oryginalne, dba o język polski

Kompetencje:

Na ocenę 3 (dst) Student nie potrafi samodzielnie wyszukać właściwych informacji, potrzebuje „prowadzenia za rękę”, nie wykazuje własnej inicjatywy

Na ocenę 4 (db) – Student nie potrafi samodzielnie ocenić znalezionej przez siebie informacji, zniechęca się pod wpływem krytyki

Na ocenę 5 (bdb) Student dba o poprawność językową przekładu, docenia znaczenie pracy ze słownikiem, ma świadomość konieczności komentarza rzeczowego do każdego tekstu, potrafi go przygotować

Ocena końcowa składa się z:

- oceny przygotowania do cotygodniowych zajęć

- oceny aktywności na zajęciach

- ocen z kolokwium, co 3 jednostki tematyczne przewidziane jest kolokwium w formie pisemnej lub ustnej (3-4 KOLOKWIA W SEMESTRZE)

Aby uzyskać zaliczenie, każde kolokwium musi zostać napisane na 60 %.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1-3 I. Wiadomości wstępne o języku

1. historia języka łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa, iloczas, zasady akcentowania

4-5. Fleksja języka łacińskiego

1. części mowy

2. części zdania

3. deklinacja

4. koniugacja

5. szyk zdania łacińskiego

6. Deklinacja I. Czasownik esse. Orzeczenie imienne.

7. Składnia Dativus Possessivus

8-9. Deklinacja II. Rzeczowniki i przymiotniki.

10. Czasowniki koniugacji I-IV. Indicativus praesentis activi.

11. Zaimki osobowe, dzierżawcze.

12-14.Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. etymologia

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

15. Kolokwium na zakończenie semestru

Metody dydaktyczne:

metody podające - wykład informacyjny

metody eksponujące - prezentacja multimedialna

metody ćwiczeniowe - uzupełnianie zadań przygotowanych przez prowadzące zajęcia celem utrwalenia omawianych zagadnień na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1436
Magdalena Bejm 31/50 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1436
Magdalena Bejm 35/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)