Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epistemologia WF-FI-N112-EP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-O1T39lnZw9YeJ_MPJOZkMSzJi-ejMcHN4TLiTSHNWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=644e2522-6dee-49dc-a238-5e29735a0d35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

-R. Audi, Epistemology A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. New York, Routledge 2011.

-P. K. Moser (red.), The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford, OUP 2002.

Literatura uzupełniająca:

-S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020.

-Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007.

-R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

-A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

-Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013.

-A. B. Stępień. Wstęp do filozofii. TN KUL. 1995.

Lektury na egzamin:

-A. B. Stępień, Rodzaje poznania bezpośredniego.

-S. Judycki, Epistemologia w XX wieku.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student wie, czym jest epistemologia (teoria poznania) i jaka jest jej specyfika metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę teoriopoznawczą;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii (teorii poznania), słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla racjonalności badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin ustny z treści wykładu.

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez Wittgensteina i autorów, których omówiono na zajęciach.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową terminologię filozoficzną z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student słabo zna podstawowe tez głoszonych w ramach badań epistemologicznych, które omówiono na zajęciach. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozoficzną z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student dobrze zna podstawowe tezy głoszone przez epistemologów, które omówiono na zajęciach. W znacznym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna odstawową terminologię filozoficzną z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student dobrze zna podstawowe tez głoszonych przez epistemologów, które omówiono na zajęciach, w tym dobrze zna i rozumie głoszoną przez nich argumentacje. Jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego i jego dyskusji

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie czytać tekstów z filozofii

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie czytać teksty z filozofii

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco czytać teksty z filozofii

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i twórczo czytać teksty z filozofii

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tekstem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Bieżące przygotowywanie pytań do wykładów oraz notatek na ćwiczenia

4. Udział w egzaminie ustnym (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń)

Ćwiczenia:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jest 1 nieobecność usprawiedliwiona)

Aktywność w analizowaniu tekstu i dyskusji (co najmniej w 5 tematach, minimalnie - w 3)

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne: źródła problematyki teoriopoznawczej. Podstawowe pojęcia epistemologiczne.

2. Rodzaje poznania. Relacja epistemiczna. Przedmiot poznania: transcendencja.

3. Intencjonalność.

4. Percepcja.

5. Pamięć.

6. Świadomość.

7-8. Wiedza i jej uzasadnienie.

9. Racje i świadectwa epistemiczne.

10-11. Spory epistemologiczne.

12-13. Prawda: klasyczne i nieklasyczne definicje. Kryterium prawdziwości.

14. Sceptycyzm.

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem pomocy multimedialnych. Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 308
Michał Piekarski 47/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)