Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epistemologia WF-FI-N112-EP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-O1T39lnZw9YeJ_MPJOZkMSzJi-ejMcHN4TLiTSHNWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=644e2522-6dee-49dc-a238-5e29735a0d35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Chwedeńczuk, B. (1984). Spór o naturę prawdy. Warszawa: PIW. (fragmenty).

Fodor, J. (1999). Jak grać w reprezentacje umysłowe - poradnik Fodora. W: Modele umysłu. Tłum. A. Putko. Warszawa: PWN.

Morton, A. (2002). Przewodnik po teorii poznania, Warszawa: Spacja. (fragmenty).

Peacocke, Ch. (1998). Jak są możliwe prawdy aprioryczne? w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL, s. 281-312

Sellars, W. (2023). Nauka, percepcja, rzeczywistość. tłum. S. Wilczewska. Warszawa: PWN. (fragmenty).

Quine W. V. (2000), Dwa dogmaty empiryzmu, [w:] W. V. Quine, Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych, przeł. B. Stanosz, Warszawa: Aletheia, 49-75

Oregan, J. K., Noe, A. (2008 ) Sensomotoryczne ujęcie widzenia i świadomości wzrokowej, w: Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. t. 1. Ujęcia kognitywistyczne. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student wie, czym jest epistemologia (teoria poznania) i jaka jest jej specyfika metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę teoriopoznawczą;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii (teorii poznania), słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla racjonalności badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna 1 nieobecność usprawiedliwiona)

Zaliczenie na podstawie znajomości lektura, aktywności na zajęciach, przygotowywania notatek i referatu.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, dyskusja, wspólne czytanie i analiza tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 308
Michał Piekarski 26/30 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 308
Michał Piekarski 20/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)