Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy WNHS-HI-CRzB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arqr9oq8lo7gEmV6_sF-OlmzIrIw05fQr6T6ihONq5nU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8f163b9-f59a-466a-b803-e104d47a2db7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod zespołu: eltd9iw
Literatura:

Poniżej jest przedstawiona literatura uzupełniająca oraz przydatna do przygotowania prac pisemnych.

- Halsall G. Barbarian Migrations and the Romans West, 376-568, Cambridge University Press 200 (online publication June 2012)

- Heather P., Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, Poznań 2010

- Huntzinger H., La captivité de guerre en Occident dans l’Antiquité tardive (378-507), Thèse de Doctorat en Sciences de l’Antiquité, Strasburg 2009, https://www.academia.edu/3122731/La_captivit%C3%A9_de_guerre_en_Occident_dans_lAntiquit%C3%A9_tardive_378-507_War_captivity_in_Late_Antique_Occident_378-507_ (dostęp: 28 X 2017).

- Mathisen R.W., Peregrini, Barbari, and Cives Romani. Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire, „The American Historical Review” 2006, vol. 111, no. 4, s. 1011-1040.

- Mathisen R.W., Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire, „Journal of Roman Studies” 2009, vol. 99, s. 140-155.

- Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

- Momigliano A., La caduta senza rumore di un Impero nel 476 d.C., w: idem, Sesto Contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Romano, t. I, Roma 1980, s. 159-179.

- Neri V., I prigionieri romani dei barbari nella società dell’Occidente tardoantico (IV-VI sec.), w: Movilidad forzada entre la Antigüedad clásica y tardía, ed. M. Vallejo Girvés, J.A. Bueno Delgado, C. Sánchez-Moreno Ellart, Alcalá de Henares 2015, s. 75-90.

- Rummel von Ph., Unrömische Römer und römische Barbaren. Die Fluidität vermeintlich präziser Leitbegriffe der Forschung zum spätantiken Gallien, w: Gallien in Spätantike und Frühmittelalter. Kulturgeschichte einer Region, hrsg. S. Diefenbach, G.M. Müller, Berlin 2013, s. 277-296.

- Skibiński T., Między praktyką św. Ambrożego z Mediolanu a prawodawstwem cesarza Honoriusza. Przyczynek do historii wykupu jeńców w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim, w: Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, red. A. Czyż, Warszawa 2017, s. 237-247.

- Skibiński T., Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476, Warszawa 2018

- Speyer W., Opelt I., Barbar I, w: Reallexikon für Antike und Christentum Pt. Suppl. I, s. 811-895, 2001

- Stachura M., Barbarzyńcy w ustawodawstwie późnego Cesarstwa Rzymskiego, w: Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 611-619.

- Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium prosopograficzne, Kraków 2001 (Wydanie II, Oświęcim 2018).

- Wilczyński M., Gocja czy Romania? Migracje Wizygotów, Wandalów i Burgundów w V w. n.e. oraz stosunek ich władców do administracji i ludności rzymskiej, w: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M. Salamon, J. Strzelczyk, Kraków 2004, s. 159-178.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniany jest udział oraz zaangażowanie w zajęcia.

Na zakończenie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wyboru formy zaliczenia: egzamin ustny z treści przedstawionych na zajęciach lub praca pisemna na temat wyznaczony przez prowadzącego (z bibliografią i aparatem naukowym - opracowana wg zasad pisarstwa naukowego).

Objętość prac: 8 000-16 000 znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne: terminologia, ramy czasowe i geograficzne, źródła

2. Spotkania Rzymian i barbarzyńców

3. Wędrówki ludów – opinie i fakty

4. Chrześcijanie a barbarzyńcy

5. Barbarzyńcy w prawie rzymskim

6. Status prawny barbarzyńców na terenie Cesarstwa

7. Armia jako miejsce spotkania i integracji

8. Handel rzymsko-barbarzyński

9. Małżeństwa mieszane

10. Jeńcy wojenni

11. Nierzymscy Rzymianie i rzymscy barbarzyńcy

12. Wygląd zewnętrzny barbarzyńców i ich ubiór

13. Oczekiwania barbarzyńców – między Gocją a Romanią

14. Przyjęcie barbarzyńców przez Rzymian: między odrzuceniem a tęsknotą

15. Rozterki i zmagania życia codziennego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 323
Tomasz Skibiński 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)