Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna powszechna i Kościoła WNHS-HI-1SemJN
Seminarium magisterskie (SEM_MGR) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

HI2_W10 Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych

badaczy i ich przywoływania. Zna aktualnie obowiązujące prawo

własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie

konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

HI2_W11 Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i

kulturalnym. Zna uwarunkowania

funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów,

archiwów, bibliotek, wydawnictw).

HI2_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac

innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników

pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów

historycznych.

HI2_U10 Posiada umiejętność prezentacji specjalistycznych opracowań z zakresu historii i pokrewnych dyscyplin

humanistycznych w różnych formach

(pisemnie i ustnie –w języku polskim i obcym).

HI2_K06 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich

zróżnicowane formy oraz

wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.

Ponadto student:

EK 1: student ma wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich przywoływania w pracy

magisterskiej

EK 2: student potrafi samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do przygotowania pracy

magisterskiej

EK 3: student potrafi dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a także prezentacji

informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje ustalenia podczas wystąpień

ustnych i prac pisemnych

EK 5: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru uznawana jest jedna nieobecność. Każda następna

nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze.

2. Aktywność studentów w trakcie zajęć.

3. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Forma zaliczenia: przygotowanie we wskazanym przez promotora terminie

uzgodnionego fragmentu pracy magisterskiej.

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu pracy, wstępnego planu pracy

II semestr - opracowanie fragmentów pracy uzgodnionych z promotorem

III semestr - opracowanie fragmentów pracy uzgodnionych z promotorem

IV semestr – zaprezentowanie całej pracy promotorowi - zaliczenie seminarium

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie ma wiedzy na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich przywoływania w

pracy magisterskiej

EK 2: student nie potrafi samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literatury potrzebnej do przygotowania pracy

magisterskiej

EK 3: student nie potrafi dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a także

prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student nie potrafi w odpowiedni sposób opracować danego zagadnienia, prezentując swoje ustalenia podczas

wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student nie ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student nie dostrzega i nie identyfikuje problemów etycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich

przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do

przygotowania pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu podstawowym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej

interpretacji, a także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu podstawowym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje

ustalenia podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu podstawowym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student w stopniu podstawowym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem

pracy magisterskiej

na ocenę 4 (db.):

EK 1: student ma w stopniu dobrym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich

przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu dobrym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do przygotowania

pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu dobrym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a

także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu dobrym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje ustalenia

podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu dobrym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student w stopniu dobrym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem pracy

magisterskiej

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i

ich przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu bardzo dobrym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do

przygotowania pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu bardzo dobrym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej

interpretacji, a także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu bardzo dobrym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje

ustalenia podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu bardzo dobrym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

EK 6: student w stopniu bardzo dobrym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z

przygotowywaniem pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów z metodologią badawczą oraz zasadami pisania pracy magisterskiej.

2. Zapoznanie studentów z konstrukcją pracy magisterskiej.

3. Prezentacje oraz dyskusja nad problematyką badawczą związaną z tematami omawianymi na seminarium (plan pracy,

literatura, źródła).

4. Praca nad umiejętnością wykorzystania przez studenta poszczególnych metod badawczych.

5. Prac nad umiejętnością analizy oraz interpretacji poszczególnych źródeł historycznych.

6. Przygotowanie referatów na wybrany temat związany z pracą magisterską.

7. Referowanie kolejnych rozdziałów pracy przez studentów.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

1. Ocena prezentowanych postępów w pracy nad pracą magisterską

2. Ocena aktywności studenta w trakcje zajęć.

3. Ocena przygotowania i realizacji kolejnych etapów pisania pracy magisterskiej.

4. Ocena końcowa pracy magisterskiej przez promotora.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 323
Leszek Misiarczyk 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)