Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna powszechna i Kościoła WNHS-HI-1SemJN
Seminarium magisterskie (SEM_MGR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

HI2_W10 Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych

badaczy i ich przywoływania. Zna aktualnie obowiązujące prawo

własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie

konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

HI2_W11 Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i

kulturalnym. Zna uwarunkowania

funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów,

archiwów, bibliotek, wydawnictw).

HI2_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac

innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników

pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów

historycznych.

HI2_U10 Posiada umiejętność prezentacji specjalistycznych opracowań z zakresu historii i pokrewnych dyscyplin

humanistycznych w różnych formach

(pisemnie i ustnie –w języku polskim i obcym).

HI2_K06 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich

zróżnicowane formy oraz

wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.

Ponadto student:

EK 1: student ma wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich przywoływania w pracy

magisterskiej

EK 2: student potrafi samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do przygotowania pracy

magisterskiej

EK 3: student potrafi dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a także prezentacji

informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje ustalenia podczas wystąpień

ustnych i prac pisemnych

EK 5: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru uznawana jest jedna nieobecność. Każda następna

nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze.

2. Aktywność studentów w trakcie zajęć.

3. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Forma zaliczenia: przygotowanie we wskazanym przez promotora terminie

uzgodnionego fragmentu pracy magisterskiej.

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu pracy, wstępnego planu pracy wraz z bibliografią.

II semestr - opracowanie I rozdziału pracy .

III semestr - opracowanie II rozdziału pracy.

IV semestr – opracowanie III rozdziału pracy, zakończenia i bibliografii - zaliczenie seminarium.

Zakres tematów:

Tematy poszczególnych zajęć są związane z prezentacją przez poszczególnych studentów równych kwestii związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej. Studenci I roku pracują nad tematem, planem pracy i bibliografią, zaś studenci II roku przygotowują rozdz. II swojej pracy magisterskiej i prezentują go na zajęciach po czym dobywa się dyskusja nad nimi.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1556
Leszek Misiarczyk 5/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)