Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII w. WNHS-HI-KwKultPol
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Bielawski J., Książka w świecie islamu, Wrocław 1991.

2. Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

3. Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

4. Birkenmajer A., Książka rękopiśmienna, w: Aleksander Birkenmajer. Studia bibliologiczne, red. H. Więckowska, A. Birkenmajer, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 264-284.

5. Broda M., Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014.

6. Buchwald-Pelcowa P., Cenzura w dawnej Polsce: między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997.

7. Chwalewik E., Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 1-2, Kraków 1991.

8. Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

9. Dobrowolski K., Z dziejów książki w Polsce średniowiecznej, Kraków 1924.

10. Encyklopedia wiedzy o książce, red. nacz. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.

11. Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, .K Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019.

12. Hornowska M., Zdzitowiecka – Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947.

13. Juda M., Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992.

14. Książka w życiu Kościoła: zbiór studiów, red. T. Kruszewski, Toruń 2009.

15. Maleczyńska K., Zarys historii bibliotek od XV-XVIII wieku, Wrocław 1976.

16. Marszalska J. M., Inwentarz klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej z 1643 roku jako źródło do dziejów poznania klasztoru i jego spraw gospodarczych, „Nasza Przeszłość”, 106/2006, s. 301-314.

17. Marszalska J. M., Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów – Tyniec 1997.

18. Marszalska J. M., Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 2005/104, s. 37-70.

19. Moskal T., Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013

20. Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006.

21. Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 1984.

22. Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach, Warszawa 2002.

23. Rękopisy w zbiorach kościelnych, opr. T. Makowski, P. Sapały, Warszawa 2014.

24. Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

25. Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972. (oraz suplementy).

26. Szelińska W., Drukarstwo krakowskie : [1474-1974], Kraków 1974.

27. Szwejkowska H., Głąbiowski K., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1983.

28. Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII. Zarys historyczny, Warszawa 1983.

29. Święcki C. K., Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek, Warszawa 2010.

30. Zbigniew Nowak, Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku, Gdańsk 1976.

31. Żbikowska-Migoń A., Dzieje książki i jej funkcji społecznej : wiek XVIII, Wrocław 1987.

32. Żbikowska-Migoń A., Historia książki w XVIII wieku : początki bibliologii, Warszawa 1989.

Zakres tematów:

Semestr II

Książka drukowana:

1. Wynalazek druku oraz jego wpływ na rozwój kultury umysłowej w Europie. (1 wykład)

2. Rozwój drukarstwa w Europie Zachodniej w XV w. Drukarstwo cyrylickie i drukarnie bazyliańskie. (1 wykłady)

3. Pierwsze oficyny drukarskie na ziemiach Polskich w XV w. (1 wykłady)

4. Renesans i barok w książce drukowanej. Tematyka, zdobnictwo, oprawy. (2 wykłady)

5. Drukarstwo i biblioteki w okresie reformacji (2 wykłady)

6. Drukarstwo europejskie w XVII i XVIII w. (2 wykłady)

7. Rozwój sztuki drukarskiej w Polsce w XVII i XVIII w. (2 wykłady)

8. Oprawa i zdobnictwo książki drukowanej w XV-XVIII w. (2 wykłady)

9. Pierwsza prasa polska i jej odbiorcy. (2 wykłady)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 323
Jolanta Marszalska 18/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)