Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu - historia (ćw.) WNHS-HI-PDHcw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Bieniek M., Dydaktyka historii: wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

2. Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, red. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Warszawa 2008.

3. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1994.

4. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 2000.

5. Współczesna dydaktyka historii: zarys encyklopedyczny: dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.

Lektury uzupełniające:

1. Aktywizacja uczniów w nauczaniu historii: praca zbiorowa, red. A. Zielecki, Rzeszów 1989.

2. Dydaktyka historii w szkole podstawowej: praca zbiorowa, red. J. Centkowski, Warszawa 1989.

3. Dziedzic A., Kozłowska W.E., Drama na lekcjach historii, Warszawa 1999.

4. Kranz T., Edukacja historyczna w miejscach pamięci: zarys problematyki, Lublin 2009.

5. Maternicki J., Edukacja historyczna młodzieży: problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1989.

6. Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, red. Cz. Majorek, Warszawa 1988.

7. Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009.

8. Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007.

9. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2008.

10. Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2010

11. Sławęcki L., Zielecki A., Zielecki W., Techniczne środki kształcenia w nauczaniu historii i przedmiotów społecznych: poradnik dla studentów, Rzeszów 1989.

12. Słowikowski T., Metodyka nauczania historii, Warszawa 1975.

Suchoński A., Rola szkolnych programów telewizyjnych w nauczaniu i uczeniu się historii, Warszawa 1981.

13. Suchoński A., Środki audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się historii, Warszawa 1987.

14. Szczepański B., Dydaktyka historii, wychowania obywatelskiego i propedeutyki nauki o społeczeństwie: przewodnik metodyczny, Poznań 1976.

15. Współczesna edukacja historyczna: doświadczenia, oczekiwania, red. J. Budzińska, J. Strykowska, Poznań 2015.

16. Zielecki A., Role i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984.

17. Zielecki A., Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii, Rzeszów 1978.

18. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

19. Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006.

Zakres tematów:

Grupa 1:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Zastosowanie internetowych opracowań historycznych - analiza.

3. Tworzenie cyklu lekcji.

4. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

5. Zadania egzaminacyjne - typologia i konstrukcja.

6. Projekty edukacyjne na lekcjach historii.

7. Praca ucznia w domu - pozalekcyjne formy aktywności edukacyjnej.

8. Wycieczki szkolne, klasowe i tematyczne.

9. Sprawdzanie, korygowanie, rozpoznawanie błędów ucznia podczas pracy.

10. Sytuacje nagłe i wyjątkowe w szkole.

11. Podsumowanie całosemestralnej pracy na zajęciach.

12. Zaliczenie na ocenę.

Grupa 2:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Kariera nauczyciela-historyka - różne ścieżki kształcenia.

3. Stopnie awansu zawodowego i dalsze kształcenie nauczyciela.

4. Strategie dydaktyczne w kształceniu historycznym.

5. Warsztat badawczy historyka.

6. Różne formy organizacyjne nauczania historii.

7. Drama - metodyka nauczania historii w praktyce.

8. Analiza wybranych propozycji scenariuszy lekcji jako inspiracja dla własnej lekcji.

9. Podsumowanie całosemestralnej pracy na zajęciach.

10. Zaliczenie na ocenę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 308
Karol Wilczyński 17/40 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 421
Karol Wilczyński 7/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)