Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologie w ochronie środowiska WF-OB-BTEH
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9mt-x2WgPfIk4kT_lgh_o6cz6oH8gVhndBGkbJkcGqQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d538be0-b588-46fb-b50b-401da4a4472a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Metody i kryteria oceniania:

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 PRZEDMIOT PROWADZONY ON-LINE NA PLATFORMIE MS TEAMS oraz MOODLE

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z testu końcowego (pozytywna)

- aktywność na zajęciach (udział i przygotowanie się do dyskusji)

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o pół lub cały stopień lub więcej według zasady: 0,125 x liczba zajęć na których student brał udział w dyskusji.

Obecność obowiązkowa - dopuszczalne 3 nieobecności.

Zakres tematów:

1. Biotechnologia na co dzień – rola biotechnologii w produkcji żywności, detergentów, oraz krótka charakterystyka drobnoustrojów biorąca w tym udział;

2. Bakterie, grzyby, cyanobakterie (sinice) jako źródła związków biologicznie czynnych; Rośliny i zwierzęta jako bioreaktory substancji aktywnych biologicznie.

3. Biotransformacje – opracowywanie procesów biotechnologicznych (screening organizmów, warunki hodowli, optymalizacja procesów itp.); Biopolimery syntetyzowane przez mikroorganizmy oraz degradacja polimerów przez mikroorganizmy;

4. Surfaktanty syntetyzowane przez mikroorganizmy – właściwości i zastosowanie; Probiotyki w żywności, kosmetykach, lekach.

5. Organizmy genetycznie modyfikowane (rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy genetycznie modyfikowane, mechanizmy transformacji, cele transformacji) i żywność GM.

6. Biogaz (z odpadów rolniczych, z osadów ściekowych i wysypisk); Biopaliwa (oleje roślinne, biodisel, bioalkohole); Bioodpady i sposoby ich wykorzystywania (bioutylizacja) – systemy kompostowania

7. Biohydrometalurgia - bioługowanie metali i odzyskiwanie metali; Bioogniwa paliwowe.

8. Oczyszczanie ścieków osadem czynnym – usuwanie azotu; Bioreaktory i złoża z unieruchomioną biomasą w biologicznym oczyszczaniu ścieków; Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

9. Oczyszczanie gruntów i ścieków z metali ciężkich i produktów naftowych - biokumulacja przez grzyby mikoryzowe i bakterie; Fitoremediacja.

10. Biosensory w monitoringu zanieczyszczeń środowiska; Testy biodegradacji w ochronie środowiska – organizmy wskaźnikowe.

11. Biologiczne usuwanie odorów przemysłowych i zanieczyszczeń z gazów odlotowych.

12. Biopreparaty w ochronie środowiska rolniczego.

13. Biotechnologia w medycynie – antybiotyki, terapie genowe, wytwarzanie leków itp.; Bakteriofagi i terapie fagowe alternatywą dla antybiotykoterapii;

14. Genomika, proteomika, metabolomika, nanotechnologia, biologia syntetyczna – nowe dziedziny wiedzy XXI wieku – perspektywy i ograniczenia.

15. Kontrowersje wokół biotechnologii - etyczne, społeczne i prawne aspekty biotechnologii.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Anna Augustyniuk-Kram 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)