Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i gospodarowanie wodą WF-OB-HGW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3am6w9nPQlIkGQlR-C0NyB1-o4Ug_SCGOaV52DvlJLV_M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=142b5a77-daeb-40a2-b0f8-9b60506fdb34&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2000

Chełmicki W., Woda, zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2001

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Warszawa 2002

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 2008

Duxbury A.,C., Duxbury A.,B., Sverdrup K.,A., Oceany świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Kossowska-Cezak Urszula., Bajkiewicz-Grabowska E., Podstawy hydrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Macioszczyk A. red., Podstawy hydrogeologii stosowanej, PWN, Warszawa 2006

Macioszczyk A., Dorzyński D., Hydrogeochemia - Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2007

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Trzeciak St., Meteorologia z oceanografią, PWN, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza: posiadać pogłębioną wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, gleboznawstwa, procesów oraz zjawisk geologicznych przyczyn ich powstawania, holistycznej analizy procesów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów naturalnych kształtujących skorupę ziemską, sposobów zapisu ich efektów, a także metod badań z uwzględnieniem technik GIS,

Umiejętności: powinien rozpoznawać makroskopowo podstawowe rodzaje minerałów i skał oraz określać warunki i sposoby ich powstawania. Powinien umieć przeprowadzać analizę budowy geologicznej danego obszaru przebieg jej formowania na podstawie badań w terenie w tym geologicznych map analogowych oraz cyfrowych (na komputerach w uruchamianym w najbliższym czasie nowym laboratorium geologicznym).

Kompetencje: powinien znać zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole, korzystać ze źródeł naukowych w tym Internetu oraz prawidłowo rozwiązywać naukowe zadania problemowe w oparciu o wiedzę i swoją kreatywność.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia realizowane są w sposób zdalny przy wykorzystaniu uczelnianej platformy Moodle, Teams Meeting oraz platformy multimedialnej Laboratorium.

Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia rozpoczynają się zgodnie z planem podanym w USOS na platformie Moodle w danym kursie przedmiotu.

W ramach kolejnego wykładu, czy ćwiczenia w kursie przedmiotu podany jest link do platformy z treścią wykładu (z aktualnym hasłem) oraz link do audio-video platformy Teams Meeting. Uwaga wykłady są realizowane w formie online. Nie są publikowane w żadnej innej formie np. PDF, czy PPT.

Ćwiczenia w ramach kursów odbywają się na platformie Moodle. Zadania są gromadzone do oceny w module Zadania.

Ćwiczenia są zaliczane podczas kontaktu audio-video poprzez platformę Teams Meeting, lub w laboratorium.

Testy zaliczeniowe z ćwiczeń oraz egzamin są realizowane w oparciu o platformę Moodle.

Łączenie do systemu Teams Meeting oraz platformy multimedialnej Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS, z każdego kursu na platformie Moodle w oparciu o aktualny link do wykładu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach monitorowana w systemie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność bez usprawiedliwienia.

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach online realizacja ćwiczeń i projektów umieszczonych w systemie zadaniowym Moodle. Zaliczenie ćwiczeń online w terminie dopuszcza do egzaminu testowego realizowanego w systemie Moodle.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z procesem edukacji będą publikowane na platformie Moodle w ramach danego kursu.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem hydrologia. Historia powstania hydrosfery na Ziemi.

Właściwości i skład chemiczny wody. Zasoby wodne, hydrosfera i jej właściwości.

Procesy hydrologiczne. Obieg wody. Geneza, typologia i uwarunkowania środowiskowe kształtowania się zasobów wód podziemnych. Występowanie, zasilanie, reżim hydrologiczny i klasyfikacja źródeł. Dyspozycyjne i odnawialne zasoby wodne. Retencja wody w zlewni, metody wzbogacania zasobów i ograniczania niedoborów wody. Bilans wodny Ziemi. Bilans wodno-gospodarczy zlewni.

Systemy rzeczne: zróżnicowanie sieci wód płynących, stany wody, miary odpływu, ustroje rzeczne, niżówki, wezbrania i powodzie. Charakterystyka odpływu rzecznego. Aspekty hydrogeologiczne bilansu wodnego cieku wodnego. Lądowa część cyklu hydrologicznego. Procesy termiczne i dynamiczne w wodach śródlądowych.

Klasyfikacja występowania wód podziemnych. Rola wód podziemnych w bilansie wodnym.

Oddziaływania antropogeniczne na stosunki hydrologiczne.

Źródła zanieczyszczenia wody (zmiany jakości wód rzecznych, jeziornych, podziemnych, mórz i oceanów). Degradacja wód powierzchniowych i podziemnych - metody przeciwdziałania, samooczyszczanie, rekultywacja. Ochrona zasobów wodnych (wód powierzchniowych, wód podziemnych). Ekonomiczne skutki degradacji hydrosfery. Zasady gospodarki wodnej w zrównoważonym rozwoju ekosystemu. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie. Ekonomiczne skutki degradacji zasobów hydrologicznych. Zarządzanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. Przydatność wód na potrzeby komunalne i w gospodarce - normy, klasyfikacje użytkowe. Ochrona zasobów wodnych. Hydro-geochemiczne efekty antropopresji. Ekonomiczne skutki degradacji, zarządzanie zasobami wodnymi. Operaty środowiskowe w hydrologii. Monitoring zasobów wodnych.

Metody dydaktyczne:

metoda dydaktyczna - Metoda projektu - realizacja zgodnie z zasadami idei zrównoważonego rozwoju środowiska. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o teksty źródłowe, dokumenty, mapy, Internet.

weryfikacja - obrona w postaci ustnej odpowiedzi zrealizowanych projektów (prezentacja multimedialna uzyskanych wyników). Przesłanie w formie dokumentów PDF zrealizowanych i obronionych projektów na serwer UKSW (archiwizacja projektów zrealizowanych przez studentów podczas ćwiczeń w formie tradycyjnej).

Efekt kompetencji

metoda dydaktyczna - dyskusja w czasie zajęć.

weryfikacja - konsultacje.

Zajęcia w roku akademickim 2023/24 mogą być prowadzone w trybie hybrydowym.

Zaliczenia ćwiczeń odbywać się będą w systemie Moodle.

Egzamin oraz inne zaliczenia w postaci testów odbywać się będą on-line na platformie Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Jan Sandner 7/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)