Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i gospodarowanie wodą WF-OB-HGW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aJXnufBoBFW22kpLEVtU6Nm9couETQA9Gg62Tonh13Mw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fff462cf-1eec-41d6-ac81-19e24aa6c238&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000

Bednarek R. i inni: Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa 2004

Bolewski A., Parachoniak W., Petrografia, Wyd. Geol., Warszawa 1982

Bolewski, J. Kubisz A., Manecki, Żabiński W., Mineralogia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 1990

Craig J.,R., i inni, Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa, 2003

Czechowski L., Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Czubla P., Mizerski Wł., Świerczewska-Gładysz, Przewodnik do ćwiczeń z Geologii, PWN, Warszawa 2008

Fotyma M., Mercik St., Chemia rolna, PWN, Warszawa 1995

Dadlez R., Jaroszewski W., Tektonika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Dixon D., Rzeźba Ziemi. Wiedza i Życie, Warszawa 1992

Dzik J., Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993

Klimaszewski M., Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Książkiewicz M., Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., Warszawa 1979

Lityński T., Jurkowska H., Żyzność gleby i odżywianie się roślin, PWN, Warszawa 1982

Longley P.A., i inni, GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999

Mannion A.,M., Zmiany Środowiska Ziemi, PWN, Warszawa 2001

Mietelski J., Astronomia w Geografii, PWN, Warszawa 2009

Migoń P., Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 (copyright 2006)

Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006

Mizerski W., Geologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009

Mizerski W., Orłowski S., Geologia historyczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005

Musierowicz A., Gleboznawstwo ogólne. PWRiL, Warszawa 1968

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa 2002

Praca zbiorowa, Klasyfikacja krajobrazu Landscape Classification, Teoria i praktyka Theory and practice, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Praca zbiorowa, Geoekologia i ochrona krajobrazu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004

Praca zbiorowa, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007

Prusinkiewicz Z., Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN Warszawa 1994

Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 2006

Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Tjeerd H. van Andel, Nowe spojrzenie na starą planetę, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

Trzeciak S., Meteorologia morska z oceanografią, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 (copyright 2006)

Uggla H., Gleboznawstwo rolnicze, PWN Warszawa 1976

Uggla H., Gleboznawstwo leśne, PWRiL Warszawa 1979

VanLoon Gary W., Duffy Stephen J., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Zawadzki S. red., Gleboznawstwo, PWRiL Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza: posiadać pogłębioną wiedzę w zakresie hydrologii i gospodarowania wodą, procesów oraz zjawisk hydrologicznych przyczyn ich powstawania, holistycznej analizy procesów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów naturalnych oraz antropogenicznych kształtujących stosunki wodne, metod badań z uwzględnieniem technik GIS.

Umiejętności: powinien umieć analizować zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody w tym, degradacje chemiczną oraz fizyczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Powinien umieć przeprowadzać analizę stosunków wodnych danego obszaru na podstawie badań w terenie w tym hydrologicznych map analogowych oraz cyfrowych (na komputerach w uruchamianym w najbliższym czasie nowym laboratorium hydrologicznym).

Kompetencje: powinien znać zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym (stosunki wodne) do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole, korzystać ze źródeł naukowych w tym Internetu oraz prawidłowo rozwiązywać naukowe zadania problemowe w oparciu o wiedzę i swoją kreatywność.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia realizowane są w sposób zdalny przy wykorzystaniu uczelnianej platformy Moodle, Teams Meeting oraz platformy multimedialnej Laboratorium.

Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia rozpoczynają się zgodnie z planem podanym w USOS na platformie Moodle w danym kursie przedmiotu.

W ramach kolejnego wykładu, czy ćwiczenia w kursie przedmiotu podany jest link do platformy z treścią wykładu (z aktualnym hasłem) oraz link do audio-video platformy Teams Meeting. Uwaga wykłady są realizowane w formie online. Nie są publikowane w żadnej innej formie np. PDF, czy PPT.

Ćwiczenia w ramach kursów odbywają się na platformie Moodle. Zadania są gromadzone do oceny w module Zadania.

Ćwiczenia są zaliczane podczas kontaktu audio-video poprzez platformę Teams Meeting, lub w laboratorium.

Testy zaliczeniowe z ćwiczeń oraz egzamin są realizowane w oparciu o platformę Moodle.

Łączenie do systemu Teams Meeting oraz platformy multimedialnej Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS, z każdego kursu na platformie Moodle w oparciu o aktualny link do wykładu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach monitorowana w systemie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność bez usprawiedliwienia.

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach online realizacja ćwiczeń i projektów umieszczonych w systemie zadaniowym Moodle. Zaliczenie ćwiczeń online w terminie dopuszcza do egzaminu testowego realizowanego w systemie Moodle.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z procesem edukacji będą publikowane na platformie Moodle w ramach danego kursu.

Zakres tematów:

Internet w naukach o Ziemi (zasady pozyskiwanie wiarygodnej informacji z internetu z hydrologii).

Konstruowanie podręcznego słownika niezbędnych pojęć z hydrologii i budowanie hierachii znaczeniowej pojęć specjalistycznych).

Projekt; Uwarunkowania hydrologiczne w procesie zarządzania zasobami środowiska.

Projekt; Wyznaczanie obszaru granic zlewni (działy wodne) i związanych z tym uwarunkowań hydrologicznych.

Projekt; Waloryzacja obszaru zlewni z punktu widzenia zjawisk erozji powierzchniowej.

Projekt; Profil hipsometryczny przez wybrany ciek wodny z elementami zrównoważonej analizy funkcjonowania elementów środowiska przyrodniczego.

Projekt; Mapy hydrologiczne, projekty, schematy.

Projekt; Waloryzacja wybranego terenu (zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno-geograficzne) zagrożonych podtopieniami.

Metody dydaktyczne:

metoda dydaktyczna - Metoda projektu - realizacja zgodnie z zasadami idei zrównoważonego rozwoju środowiska. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o teksty źródłowe, dokumenty, mapy, Internet.

weryfikacja - obrona w postaci ustnej odpowiedzi zrealizowanych projektów (prezentacja multimedialna uzyskanych wyników). Przesłanie w formie dokumentów PDF zrealizowanych i obronionych projektów na serwer UKSW (archiwizacja projektów zrealizowanych przez studentów podczas ćwiczeń w formie tradycyjnej).

Efekt kompetencji

metoda dydaktyczna - dyskusja w czasie zajęć.

weryfikacja - konsultacje.

Zajęcia w roku akademickim 2023/24 mogą być prowadzone w trybie hybrydowym.

Zaliczenia ćwiczeń odbywać się będą w systemie Moodle.

Egzamin oraz inne zaliczenia w postaci testów odbywać się będą on-line na platformie Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Jan Sandner 7/12 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Jan Sandner 0/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)