Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka: fauna środowisk wodnych i błotnych WF-OB-LFS
Pracownia licencjacka (PL) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40345
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura problemowa:

Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny 1988

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. (red.)Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa 2002

Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa 2001

Jankowski W., Świerkosz K. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Kot H. i Dombrowski A.(red.) Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce 201

Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa 1998

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa 2007

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa 2004

Literatura: rozpoznawanie fauny różnych grup systematycznych:

Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa 1999

Dzwonkowski R. Poznajemy owady. MULTICO. Warszawa. 2007

Gerstmeier R., Romig T. Przewodnik. Słodkowodne ryby Europy. Multico. Warszawa 2002

Hecker F., Hecker H. Atlas Ptaków. Poradnik Obserwatora.RM 2011

Hereczek A. Gorczyca J. Płazy i gady Polski. Wyd. Kubiak. Warszawa 2004

Hutchinson M. Gady i Płazy. Mały przewodnik. Arkady 2007

Jonsson L. Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. Wyd. Muza. Warszawa 2006

Polska. Gady, Płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Rudnicki A. Atlas. Ryby wód polskich. Warszawa 1989

Sielezniew, M., Dziekańska, I. Motyle dzienne. MULTICO. Warszawa. 2010

Stichmann w., Kretzschmar E. Spotkania z przyrodą. Zwierzęta. Multico. Warszawa 2006

Trepka A.Ilustrowana Encyklopedia Gadów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Trepka A. Ilustrowana Encyklopedia Płazów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Zahradnik J. Przewodnik owady. Multico. Warszawa 1996

Wąsik S. Ssaki Polski od Ado Ż. MULTICO. Warszawa. 2011

Wąsowski R., Penkowski A. Ślimaki i małże Polski. MULTICO. Warszawa. 2003

Źródła dodatkowe:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i angielskim z zakresu biologii, zoologii, ekologii i ochrony: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Conservation Biology

Efekty uczenia się:

Wiedza.

EK 1 - student rozumie i wyjaśnia znaczenie czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; interpretuje znaczenie różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK 2 – student rozpoznaje i charakteryzuje faunę wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK 3 - student identyfikuje, klasyfikuje i analizuje zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodno-błotnej i jej różnorodność; student prezentuje formy działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

Umiejętności:

EK 4 – student użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji

EK 5 - student korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł

EK 6 – student stawia hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń

EK 7 – student potrafi przygotować ustną prezentację szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii zwierząt obszarów wodno-błotnych oraz uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego

Kompetencje:

EK 8 - student zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

EK 9 - student wykazuje ostrożność i krytycyzm w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

EK 10 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w języku polskim i angielskim

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

Oceny z prezentacji multimedialnych związanych z (1) tematem przedmiotu i (2) pracą dyplomową. Oceniane są: forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji, umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji

Oceny z quizów z rozpoznawania fauny wodnej i błotnej różnych gromad zwierząt. Sposób oceniania: < 51% pkt z quizu – ocena 2; 51,1-55,0% - ocena 2+; 55,1-60,0% - ocena 3-; 60,1-65,0% - ocena 3; 65,1-70,0% - ocena 3+; 70,1-74,9% - ocena 4-; 75,0-80,0% - ocena 4; 80,1-85,0% - ocena 4+; 85,1-90% - ocena 5-; > 90% - ocena 5

Ocena z pracy dyplomowej (w semestrze zimowym). Oceniane są forma, treść oraz samodzielność w wyszukiwaniu i odpowiedni wybór literatury do przeglądu.

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji).

Liczba nieobecności i spóźnień.

Ocena semestralna w semestrze zimowym jest wypadkową (średnią arytmetyczną) dwóch czynników: oceny z prezentacji multimedialnej konspektu pracy dyplomowej i oceny z pracy dyplomowej; w semestrze letnim jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji i średniej z ocen z quizów. Do zaliczenia konieczne jest zaliczenie przynajmniej na ocenę dostateczną zarówno quizów, prezentacji jak i pracy dyplomowej.

Nieobecność na zajęciach obniża ocenę końcową zgodnie z zasadą: za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena semestralna obniżana jest o 0,5 stopnia; 6 i więcej nieobecności powoduje niezaliczenie seminarium.

Finalna wersja pracy dyplomowej musi zostać wykonana w terminie wyznaczonym przez wykładowcę, w wyjątkowych przypadkach, w porozumieniu z wykładowcą, co najmniej 4 tygodnie przed terminem oddania pracy do dziekanatu. Prace oddane później mogą nie zostać ocenione w I terminie. W terminie poprawkowym prace będą przyjmowane do oceny najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem składania pracy w dziekanacie. Po tym terminie praca nie będzie oceniana, co jest jednoznaczne z niezaliczeniem seminarium.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

Zakres tematów - semestr zimowy:

1-3. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie podstawowych zasad przygotowania prac dyplomowych

4-8. Gady, ptaki, ssaki: przegląd krajowych gatunków pospolitych i zagrożonych, quizy sprawdzające

9-15. Poszukiwanie i gromadzenie literatury do pracy dyplomowej; multimedialna prezentacja konspektów prac dyplomowej oraz konsultacje szczegółowe dotyczące prac

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do testów sprawdzających. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej

Wykład seminaryjny – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych również w języku angielskim (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat oraz przygotowania się do quizów sprawdzających,

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianego referatu w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – omawianie samej prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych.

Prezentacja multimedialna – prezentacje w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany i wybrany temat. Prezentacje nie powinny trwać krócej niż 35 min i nie dłużej niż 45 min.

Praca semestralna (licencjacka) – samodzielnie napisana praca przeglądowa na wylosowany (lub wybrany za zgodą wykładowcy) temat. Szczególnie ważne jest samodzielne wyszukanie literatury (naukowej i popularnonaukowej) na temat pracy i umiejętne jej wykorzystanie w przeglądzie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 424
Dariusz Bukaciński 2/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)