Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Edukacja globalna WF-OB-SLEG
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu metodyki pracy naukowej; prezentuje poglądy przyjmowane przez autorów tekstów dyskutowanych na zajęciach, zna podstawowe kategorie i terminologię z obszaru edukacji globalnej; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia właściwego funkcjonowania składników środowiska przyrodniczego; zna i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania.

Umiejętności:

Student właściwie organizuje, a następnie przygotowuje materiał niezbędny do napisania pracy dyplomowej; poprawnie dobiera literaturę przedmiotu; korzysta z zasobów źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania; stawia hipotezy oparte na logicznych przesłankach dotyczące przyczyn zagrożeń; wykorzystuje komputer w stopniu niezbędnym do pozyskiwania informacji, organizowania warsztatu pracy; umie odnaleźć i nawiązać kontakt w sprawie pozyskania informacji o środowisku w instytucjach i różnego rodzaju podmiotach gospodarczych; potrafi redagować teksty zgodnie z wymogami metodologii prac naukowych; tworzy zwarty i logiczny tekst naukowy.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, informacji z Internetu oraz środków masowego przekazu, a tym samym w wyrażaniu własnych opinii. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości ekologicznej oraz na kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w branży związanej z ochroną środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach on-line i oceny cząstkowe z postępów w przygotowywaniu pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z obecności (1/4) i ocen z poszczególnych części pracy dyplomowej (3/4).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

2. Ocena z części (rozdziału) pracy licencjackiej: przygotowanie w formie pisemnej rozdziału pracy, zgodnie ze spisem treści. Tekst oceniany jest pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym. Do oceny brana jest również pod uwagę terminowość (zgodnie z ustalonym wspólnie podczas seminarium harmonogramem pracy) przekazania części pracy prowadzącemu (tygodniowe opóźnienie skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień) .

Zakres tematów:

1. Oddanie sprawdzonych rozdziałów, omówienie możliwości korekty (2h).

2. Omówienie dalszych etapów pracy indywidualnej i zbiorowej (2h).

3. Wspólna analiza wybranych zagadnień i problemów badawczych stanowiących przedmiot badań poszczególnych prac.

4-11. Dotyczy zakresu tematycznego przygotowywanych prac licencjackich (omawianie treści poszczególnych części rozdziałów, analiza ewentualnych błędów, dyskusja kolejnych etapów pisania pracy) (18h).

12-13. Omówienie tez do egzaminu licencjackiego (4h).

14. Przekazanie prowadzącemu całości pracy. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego (2h)

15. Podsumowanie i zaliczenia (2h).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny - jako wprowadzenie w tematykę zajęć oraz wyjaśnienie metod pracy tj. zasad dyskusji naukowej, metody prezentacji własnych badań, przygotowanego konspektu;

Dyskusja - wspólne rozważanie zagadnień drogą pytań i odpowiedzi, formułowanie konstruktywnych wniosków, wykazywanie słuszności wyrażanych opinii oraz poddawanie ich krytyce

Analiza tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć analiza i interpretacja tekstów przydatnych studentom do pracy dyplomowej

MS Teams - platforma służąca realizacji wykładów w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników seminarium. Student będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych materiałów oraz zamieszczania poszczególnych części pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marcin Klimski 1/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)