Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład mongraficzny - Wybrane zagadnienia psychologii sądowej i penitencjarnej WF-ZPS-N-MON2
Wykład monograficzny (WYK_MON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjna

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pisząc pracę zaliczeniową student sam dobiera sobie literaturę, w miarę możliwości jak najnowszą.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student wie jak interpretować podstawowe treści z zakresu psychologii sadowej i penitencjarnej; - zna metody badań psychologicznych stosowanych przez biegłego sądowego psychologa; - zna sposoby interwencji psychologicznej w środowisku więźniów.

Umiejętności - student potrafi dobierać odpowiednie metody do badań sprawców przestępstw.

Kompetencje - student posiada podstawowe kompetencje w zakresie sprawowania funkcji biegłego sądowego oraz funkcji psychologa penitencjarnego.

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej (MS Teams) - 32 godziny;

- przygotowanie do zajęć (praca domowa) - 18 godzin;

- napisanie pracy zaliczeniowej, zgodnie z zasadami formalnymi podanymi na zajęciach; tekst jest przygotowywany w oparciu o literaturę wybraną przez studenta, możliwie jak najnowszą - 75 godzin.

Ocenianie ciągłe (obecność i aktywność na zajęciach, dopuszcza się 4 godziny dydaktyczne nieobecności). Zaliczenie przedmiotu ma formę - przygotowania pracy pisemnej na zadany temat. Na ocenę bardzo dobrą student w pracy pisemnej przedstawia analizę pogłębioną tematu, potrafi wyciągać wnioski dla praktyki sądowej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Na ocenę dobrą student poprawnie analizuje temat. Na ocenę dostateczną student orientuje się w temacie, ale nie potrafi łączyć zagadnień ze sobą oraz z praktyką. W przypadku oceny niedostatecznej student przedstawia analizę nie łączącą się w całości z zadanym tematem i niespełniającą formalnych założeń podanych na zajęciach.

Uwaga! W semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023-2024, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (MS Teams).

Zakres tematów:

Na wykładzie monograficznym zostanie ukazana specyfika funkcjonowania człowieka podczas procesu sądowego oraz w izolacji penitencjarnej, poprzez podjęcie poniższych tematów.

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

6. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

7. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

8. Problematyka kłamstwa.

9. Badania poligraficzne.

10. Kara kryminalna.

11. Rozwój instytucji więziennej.

12. System penitencjarny w Polsce.

13. Prizonizacja.

14. Procesy zachodzące w izolacji więziennej.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, opowiadanie, opis, dyskusja referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Waldemar Woźniak 49/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)