Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychologiczna WF-PS-N-DP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

2. PTP (2000). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3, s. 837-844). Gdańsk: GWP.

3. Słysz, A. (2014). Refleksje nad diagnozą psychologiczną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

4. Stemplewska-Żakowicz, K. (2016). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

5. Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 2, s. 23-92). Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2. Hornowska, E., Paluchowski, W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

4. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii (cz. 2, s. 101-140). Gdańsk: GWP.

5. Siek, S., Grochowska, A. (red.), (2001). Wybrane metody badania osobowości (tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

6. Stasiakiewicz, M. (2004). Test Apercepcji Tematycznej jako narzędzie diagnozy psychologicznej. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. (s. 307-344) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Stasiakiewicz, M. (2000). Testy projekcyjne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I, s. 491-503). Gdańsk: GWP.

8. Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (2013). (red.), Wywiad psychologiczny (tom 1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

9. Szustrowa, T. (1991). (red)., Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW.

10. Zawadzki, B. (2000). Kwestionariusze osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 1, s. 469-490). Gdańsk: GWP.

11. Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1) Definiuje pojęcia związane z diagnozą psychologiczną.

2) Rozróżnia typy podejść do diagnozy psychologicznej.

3) Zna podstawowe typy metod stosowanych w diagnozie psychologicznej.

4) Zna kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych.

5) Zna rodzaje błędów popełnianych w diagnozie i ich źródła.

6) Jest świadomy etycznych problemów diagnozy.

Umiejętności:

1) Potrafi zaplanować przebieg procesu diagnostycznego.

2) Potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu.

3) Potrafi zinterpretować dane uzyskane w badaniu.

4) Potrafi zintegrować wyniki i dokonać diagnozy.

5) Potrafi przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania.

Postawy:

1) Wykazuje zrozumienie i tolerancję wobec różnorodności.

2) Ma świadomość odpowiedzialności za stawiane diagnozy i przekazywane informacje zwrotne.

3) Respektuje i szanuje prawa osób badanych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ocen (wykład)

Test jednokrotnego wyboru.

Wiedza

Na ocenę 5 (bdb): w wysokim stopniu opanował wiedzą zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i bardzo dobrze ją rozumie.

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia w punktach i dobrze ją rozumie.

Na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w minimum 60%) opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i rozumie ją fragmentarycznie.

Na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy zdefiniowanej przy opisie efektów kształcenia.

Umiejętności

Na ocenę 5 (bdb): umie samodzielnie zaplanować przebieg procesu diagnostycznego i wybrać adekwatne narzędzia; umie samodzielnie przeprowadzić diagnozę, zinterpretować, zintegrować uzyskane dane i dokonać diagnozy; potrafi bardzo dobrze przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania.

Na ocenę 4 (db): podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych na ogół jest mało samodzielny i wymaga pewnej pomocy; potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu.

Na ocenę 3 (dst): podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych nie jest samodzielny i wymaga znacznej pomocy; dobierając narzędzia diagnostyczne, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu specyfiki problemu.

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi operować posiadaną wiedzą.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie w problematykę zajęć, informacje o warunkach zaliczenia, sprawy organizacyjne.

2. Pojęcie diagnozy psychologicznej, typy podejść do diagnozy, modele struktury procesu diagnozowania.

3. Diagnoza kliniczna vs. statystyczna.

4. Metody diagnozy: wywiad.

5. Metody diagnozy: obserwacja.

6. Metody diagnozy: kwestionariusze samoopisowe.

7. Metody diagnozy: próby zadaniowe.

8. Metody diagnozy: testy sytuacyjne.

9. Metody diagnozy: techniki projekcyjne.

10. Inne metody diagnostyczne.

11. Podejście ipsatywne w diagnozie.

12. Kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych.

13. Błędy popełniane w procesie diagnozowania.

14. Kompetencje diagnostyczne.

15. Etyczne problemy diagnozy.

Metody dydaktyczne:

E-learning: MsTeams/Moodle

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne.

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna - prezentacje multimedialne, dyskusja.

Efekty kompetencji

Metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Katarzyna Martowska 81/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)