Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Motywacja osiągnięć w funkcjonowaniu człowieka WF-PS-N-MOFC
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: wydawnictwo WAM.

3. Kozłowski, W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu Sp. z o.o.

4. Klinkosz, W. (2008). Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. studia i przykłady, s. 162-189. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

5. Klinkosz, W., Sękowski, A. (2018). Inwentarz motywacji osiągnięć H. Schulera i M. Prochaski. Diagnoza profilowa i typologiczna. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Klinkosz, W. (2016). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

7. Iskra, J., Klinkosz, W. (2020). Trudności studenckie: metoda pomiaru i możliwości pomocy. Warszawa: Difin.

8. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. (t. 2., rozdz. 1.5.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) posiada wiedzę z zakresu problematyki motywacji osiągnięć

2) charakteryzuje nowe koncepcje motywacji osiągnięć

3) wyjaśnia znaczenie koncepcji motywacji osiągnięć w funkcjonowaniu człowiek

4) dysponuje wiedzą z zakresu terminologii i metod badania motywacji osiągnięć

5) zna podstawowe zależności między motywacją osiągnięć a innymi teoriami psychologicznymi

Umiejętności:

1) umie przeprowadzić badanie motywacji osiągnięć

2) potrafi skutecznie wykorzystać posiadaną wiedzę w celu przygotowania profilu osobowościowo-motywacyjego

3) potrafi przygotować szkolenie zawodowe w zakresie motywacji do sukcesu

4) posiada umiejętność tworzenia własnego, indywidualnego warsztatu pracy w celu podnoszenia własnej motywacji osiągnięć

Kompetencje (postawy):

1) samodzielnie i krytycznie aktualizuje swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego w aspekcie motywacji osiągnięć

2) ma świadomość odpowiedzialności za stawianą diagnozę motywacji osiągnięć: profilową i typologiczną

3) respektuje i szanuje różnorodności nasilenia motywacji osiągnięć u różnych osób i z szacunkiem udziela stosownego wsparcia dla osobistego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Przeprowadzonych badania 2 osób Kwestionariuszem Motywacji Osiągnięć LMI Schulera i Prochaski oraz przygotowania dwóch indywidualnych diagnoz motywacji osiągnięć: profilowej i typologicznej.

Zakres tematów:

1. Motywacja a motywacja osiągnięć - zagadnienia terminologiczne.

2. Historyczne teorie motywacji osiągnięć.

3. Współczesne teorie motywacji osiągnięć.

4. Rodzaje motywacji: motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, motywacja zadaniowa.

5. Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej.

6. Teorie motywowania pracowników.

7. Osobowościowe uwarunkowania motywacji osiągnięć.

8. Narzędzia do badania motywacji osiągnięć.

9. Typologia motywacji osiągnięć pracowników i studentów.

10. Trudności doświadczane przez studentów jako czynnik blokujący dążenie do sukcesu (prezentacja metody badania trudności studenckich).

11. Samowiedza a motywacja do sukcesu.

12. Demotywatory sukcesu.

Metody dydaktyczne:

- Forma zajęć ma charakter wykładu stacjonarnego (30 godzin).

- Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, testy „papier i ołówek”, podręczniki do metod psychologicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1440
Waldemar Klinkosz 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)