Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości 1 WF-PS-N-PSO1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (wyd. 3). Difin.

McCrae, R. R., Costa, P. T. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Scholar.

Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości (M. Orski, tłum.). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydawnictwo UJ.

Siuta, J. (red.). (2009). Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce. PTP.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych (rozdz. 7). Scholar.

Strelau, J. (2016). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania (rozdz.: 14, 15, 16). Scholar.

• Literatura zgłębiająca zagadnienia poruszane podczas kolejno omawianych tematów (dotycząca zarówno kwestii i rozważań teoretycznych, jak i również prezentowanych narzędzi pomiarowych) będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

• Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna i nie rozróżnia podstawowych technik badania osobowości

- na ocenę 3 (dst.): student identyfikuje i rozróżnia podstawowe techniki badania osobowości, ale nie zna ich specyfiki teoretycznej i praktycznej (mocnych stron i słabości)

- na ocenę 4 (db.): student identyfikuje i rozróżnia podstawowe techniki badania osobowości, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale zna i rozróżnia podstawowe techniki badania osobowości, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną, ponadto rozumie relacje pomiędzy określonymi metodami badania osobowości a teoriami osobowości, które przy użyciu tych metod powstawały lub były rozwijane

• Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, nie interpretuje wyników uzyskanych za ich pomocą, nie potrafi interpretować ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości

na ocenę 3 (dst.): student potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą, ale interpretacje te nie mają charakteru "profilowego", składają się z niepowiązanych dostatecznie ze sobą części; potrafi interpretować przypadki ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości, chociaż potrzebuje pomocy prowadzącego

- na ocenę 4 (db.): student potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, interpretuje w sposób profilowy, konfiguracyjny wyniki uzyskane za ich pomocą, ponadto potrafi samodzielnie interpretować przypadki ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości

- na ocenę 5 (bdb.): student bardzo trafnie, profilowo interpretuje wyniki badań uzyskane za pomocą różnych narzędzi pomiaru osobowości, zdaje sobie sprawę, że przydatność danej techniki zależy od specyfiki potrzeb diagnostycznych lub badawczych, potrafi skonfrontować i zintegrować wiedzę o osobowości jednostki zdobytą z różnych źródeł, samodzielne interpretuje przypadki ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości

• Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości konieczności uwzględniania w wyborze metody badania osobowości nie tylko specyfiki potrzeb diagnostycznych lub badawczych, ale też kontekstu społeczno-etycznego badania. Oceniana jest także kompetencja dokonywania takich wyborów, stosowania wiedzy o osobowości w analizie ludzkich zachowań spotykanych w codziennym życiu oraz świadomość złożoności, jaką cechuję się ludzka osobowość i związanych z tym ograniczeń diagnostycznych.

***

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest: (1) obecność na zajęciach, (2) aktywność w ich trakcie oraz uzyskanie zaliczenia z (3) pracy pisemnej i (4) kolokwium końcowego.

• Obecność:

Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności na zajęciach (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione, czy nie).

• Aktywność:

Przygotowanie oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (obejmujące również wykonywanie testów i obliczanie wyników oraz zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń praktycznych).

Nieprzygotowanie do zajęć skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

• Praca pisemna:

Pracę zaliczeniową stanowi pisemna interpretacja wyników samodzielnie przeprowadzonego badania wskazanym kwestionariuszem do diagnozy osobowości, zgodnie z wszelkimi wytycznymi przekazanymi przez prowadzącego podczas zajęć.

• Kolokwium końcowe:

Zaliczenie pisemnego kolokwium końcowego, składającego się z pytań w różnorodnej formie (zarówno zamkniętych, jak i otwartych).

Poprawa kolokwium odbywa się w sesji poprawkowej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do diagnozy osobowości

2. O historii słów kilka: 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Cattella

3. Osobowość w świetle poznanych koncepcji temperamentu – co już wiemy?

4. Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae

5. Inwentarz osobowości NEO-PI-R Costy i McCrae

6. Inwentarz osobowości NEO-PI-R Costy i McCrae – interpretacja profilów

7. Inwentarze do pomiaru cech osobowości w modelu HEXACO

8. Czynniki wyższego rzędu w strukturze osobowości

9. Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Wigginsa

10. Inwentarze do pomiaru cech osobowości z zasobów IPIP

11. Studia przypadków w ramach teorii cech

12. Temperament a charakter na przykładzie metafory komputerowej, czyli propozycja całościowej struktura osobowości

13. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

• Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna - wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne

weryfikacja - ocena kolokwium końcowego, pracy pisemnej i zaangażowania na zajęciach

• Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna - wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

weryfikacja - ocena kolokwium końcowego, pracy pisemnej i zaangażowania na zajęciach

• Efekty kompetencji:

metoda dydaktyczna - wykład, konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

weryfikacja - ocena kolokwium końcowego, pracy pisemnej i zaangażowania na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1423
Klaudia Ponikiewska 17/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1423
Klaudia Ponikiewska 21/22 szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1423
Klaudia Ponikiewska 18/22 szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 1423
Klaudia Ponikiewska 22/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)