Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych 1 WF-PS-N-RI1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: E-learning:
zajęcia synchroniczne prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.Literatura:

1. Anastasi, A., Urbina. S. (1999). Testy psychologiczne (rozdz. 4, 5). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

2. Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1996). Testy-prawo-praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

3. Jaworowska, A. (2004). Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Academica.

4. Jaworowska, A. (2017). Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych. Polska normalizacja 2016. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

5. Jaworowska, A., Matczak, A. (2002). Omnibus. Test inteligencji. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Jaworowska, A., Szustrowa, T. (2000). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja Standard TMS. Formy: Klasyczna, Równoległa, Plus. Polskie standaryzacje. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

7. Matczak, A., Jaworowska, A. (2020). Test Płynności Ekspresyjnej TPE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

8. Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). Bateria testów APIS-Z. Podręcznik (wyd. 2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

9. Matczak, A., Jaworowska, A., Martowska, K. (2012). Test Rozumienia Słów. Wersja Standard. Wersja dla Zaawansowanych TRS-S, TRS-Z. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

10. Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji - wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

11. Matczak, A., Wujcik, R., Stańczak, J., Jaworowska, A., Wrocławska-Warchala, E. (2020). APIS-Z(R). Bateria testów. Wersja zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

12. Stańczak, J. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 2. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

13. Standardy do testów stosowanych w psychologii i pedagogice. (2007). Gdańsk: GWP.

14. Wytyczne Międzynarodowej Komisji Ds. Testów. www.practest.com.pl

Efekty uczenia się:

Efekty wiedzy

Student bardzo dobrze rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, zna podstawowe testy inteligencji oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

Weryfikacja - ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Efekty umiejętności

Student bardzo dobrze interpretuje wyniki testów, potrafi bardzo dobrze integrować je, dokonywać diagnozy intelektu oraz przekazywać informacje zwrotne.

Weryfikacja - ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Efekty kompetencji

Tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie poziomu i profilu intelektu oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z testami.

Weryfikacja - ocena pracy semestralnej i zaangażowania na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń: 1) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech; 2) aktywny udział w zajęciach (nieprzygotowanie do ćwiczeń skutkuje obniżeniem oceny o 0,5); 3) zaliczenie kolokwium (uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi).

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, zna podstawowe testy inteligencji oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

- na ocenę 4 (db.): dobrze rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, zna podstawowe testy inteligencji oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

- na ocenę 3 (dst.): słabo rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, ma podstawową wiedzę o testach inteligencji i słabo rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna testów, nie ma wystarczającej wiedzy o prawno-etycznych aspektach ich stosowania.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze interpretuje wyniki testów, potrafi bardzo dobrze integrować je, dokonywać diagnozy intelektu oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 4 (db.): dobrze interpretuje wyniki testów, potrafi dobrze integrować je, dokonywać diagnozy intelektu oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 3 (dst.): interpretuje wyniki testów, ale nie potrafi dobrze zintegrować danych, dokonać na ich podstawie diagnozy, słabo radzi sobie z przekazywaniem informacji zwrotnych.

- na ocenę 2 (ndst.): robi podstawowe błędy przy interpretacji wyników.

Kompetencje (Postawy):

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie poziomu i profilu intelektu oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z testami.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie w problematykę zajęć, informacje o warunkach zaliczenia, sprawy organizacyjne.

2.Podstawowe metody psychologii różnic indywidualnych: a) w badaniach naukowych (analiza czynnikowa, korelacje, porównania międzygrupowe) b) w badaniach diagnostycznych (testy, kwestionariusze i skale ocen).

3.Etyczne i prawne aspekty stosowania testów i diagnozy psychologicznej.

4.Pomiar inteligencji płynnej – wprowadzenie.

5. Pomiar inteligencji płynnej - Skale Matryc Ravena - TMS, TMZ.

6. Efekt Flynna.

7.Pomiar inteligencji płynnej – CFT 20-R.

8.Pomiar inteligencji płynnej – CFT-3.

9.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – prezentacja baterii APIS/ APIS-Z(R).

10.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – analiza interindywidualna APIS.

11.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – analiza intraindywidualna APIS.

12.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – test Omnibus.

13. Pomiar płynności ekspresyjnej – TPE.

14.Prezentacja Testu Rozumienia Słów – TRS-S, TRS-Z.

15.Relacje pomiędzy inteligencją płynną i skrystalizowaną.

Metody dydaktyczne:

Wiedza

metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne

Umiejętności

metoda dydaktyczna - prezentacje multimedialne, dyskusja i ćwiczenia praktyczne

Kompetencje

metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Katarzyna Martowska 22/20 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Katarzyna Martowska 21/20 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Katarzyna Martowska 21/20 szczegóły
4 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Katarzyna Martowska 19/20 szczegóły
5 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Katarzyna Martowska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)