Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konserwacji ogrodów i założeń zieleni WNHS-ODKS-PKOiZZć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bogdanowski J., 1996, Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej. Wybrane problemy, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków;

2. Bogdanowski J., 2000, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa;

3. Dymek A., 2010: Wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie. tom 1-3, opracowanie KOBIDZ, Warszawa

4. Furmanik Barbara. Dobory materiałowe w ogrodach zabytkowych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 23-31.

5. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15414-1

6. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 2, Od XVIII wieku do współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15416-5

7. Majdecki Longin. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993. ISBN: 83-01-10825-8

8. Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenecka), 1964

9. Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), 1981

10. Siewniak Marek, Mitkowska Anna. Tezaurus sztuki ogrodowej. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 1998. ISBN: 83-87897-03-X

11. Sikora Dorota. Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach regularnych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. https://www.nid.pl/upload/iblock/3e4/3e47ccd7e8ec505ef02d5a06686fc845.pdf

12. Stachańczyk Renata. Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. s.43-50. https://www.nid.pl/upload/iblock/267/267bdae1407597b999fd535609a554a9.pdf

13. Zachariasz Agata. Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2008. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/zarzadzanie/zachariasz.pdf

Efekty uczenia się:

wiedzy:

1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni;

2. rozumie zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni;

3. umie scharakteryzować najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

umiejętności:

1. student potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury.

2. potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie konserwacji ogrodów i założeń zieleni.

kompetencji społecznych:

1. student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat;

2. aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne;

3. bierze aktywny udział podczas ćwiczeń terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę prezentacji dotyczącej wybranych prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych ogrodu lub parku zabytkowego, tematy do uzgodnienia z prowadzącym.

Kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; nie rozumie zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; nie zna najważniejszych przykładów zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 3 (dst): student ma podstawową wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; rozumie w stopniu podstawowym zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; rozpoznaje najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 4 (db): student ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; rozumie zagadnienia z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; umie scharakteryzować najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 5 (bdb): student ma poszerzoną wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; student umie scharakteryzować liczne przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacji dotyczących podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów i posługiwać się właściwą terminologią.

ocena 3 (dst): student w minimalny sposób potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

ocena 4 (db): student potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury. Potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie konserwacji ogrodów i założeń zieleni.

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie wyszukiwać, analizować i oceniać, informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury. Potrafi swobodnie posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie konserwacji ogrodów i założeń zieleni.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przygotowanie referatu na zadany temat; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; bierze aktywny udział podczas ćwiczeń terenowych.

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; chętnie i sprawnie bierze aktywny udział, także organizacyjny podczas ćwiczeń terenowych.

Zakres tematów:

1-2. Określanie typologii historycznych założeń ogrodowych (założenia geometryczne, założenia swobodne).

3-4. Poznanie zasad kompozycji założeń ogrodowych i parków historycznych

5-6. Roślinność i formy ogrodowe w kolejnych okresach historycznych

7-8. Poznawanie zasad wartościowania zabytkowych założeń ogrodowych

9-10. Wyznaczanie form ochrony i stref ochrony konserwatorskiej

11-15. Wybrane przykłady konserwacji ogrodów w Polsce i Europie - prezentacje studentów

Metody dydaktyczne:

Wykład problematyczny w powerpoint, dyskusja ze studentami, casestudy

Weryfikacja poprzez zaliczenie z zagadnień poruszanych na wykładach. Częścią istotną zajęć są wyjścia terenowe do wybranych zabytkowych ogrodów w Warszawie - Ogród Królewski, Ogród Krasińskich, Ogród Łazienki Królewskie, Wilanów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 323
Katarzyna Pałubska 6/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)