Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka nowożytna Polski WNHS-HS-PNP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Bibliografia podstawowa i rozszerzona zostanie podana na wykładzie.

Efekty uczenia się:

Student:

- Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki, obejmującą zaawansowaną terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki

- Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki polskiej doby nowożytnej.

- Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury.

-Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych.

-Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

Umiejętności:

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

-Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników.

-Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

-Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

-Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski.

-Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim i obcym na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

-Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki.

Kompetencje:

-Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

-Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

-Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Student uczestniczy obowiązkowo w wykładzie. Wykład kończy się egzaminem ustnym. Egzamin ustny składa się z trzech pytań otwartych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładzie (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładzie) oraz zaliczenie egzaminu ustnego na koniec II semestru.

KRYTERIA OCENY:

ocena ndst (2) - student nie zna podstawowej faktografii z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, nie posiada wiedzy na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i nie zna podstawowych problemów związanych z ich atrybucją i interpretacją

ocena dost (3) - student zna w ograniczonym stopniu podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada słabo uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i posiada znacznie ograniczoną wiedzę o podstawowych problemach związanych z ich atrybucją i interpretacją

ocena db (4) - student zna podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada dobrze uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i zna podstawowe problemy związane z ich atrybucją i interpretacją

ocena bdb (5) - student zna bardzo bobrze podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada w pełni porządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i zna w pełni podstawowe problemy związane z ich atrybucją i interpretacją

Zakres tematów:

ZAKRES TEMATÓW:

I semestr:

1. Renesans polski a renesans europejski. Recepcja form renesansowych w Polsce – charakterystyka głównych nurtów.

2. Warsztat Franciszka Florentczyka i pierwsze dzieła renesansowe w Polsce.

3. Bartłomiej Berecci i jego warsztat. Kaplica Zygmuntowska i jej znaczenie dla polskiej sztuki renesansowej.

4. Nagrobki renesansowe i rzeźba sepulkralna.

5. Wawel siedzibą renesansowego monarchy, dzieła królewskiego mecenatu i ich interpretacja.

6. Spółka architektoniczno-rzeźbiarska Jana Cini & Bernardino de Gianotis.

7. Tzw nurt rodzimy w renesansowej rzeźbie w Polsce. Benedykt Sandomierzanin, artyści cechowi. Działalność mecenasowska bpa Andrzeja Noskowskiego na Mazowszu.

8. Nagrobek mieszczański w Polsce w XVI i pocz. XVII w.

9. Działalność północnowłoskich lapicydów (tzw Komasków) w renesansowej Polsce; główne ośrodki, charakterystyka twórczości.

10. Jan Maria Mosca zw. Padovano.

11. Hieronim Canavesi.

12. Jan Michałowicz z Urzędowa.

13. Santi Gucci i jego wpływ na polską rzeźbę doby manieryzmu. Warsztaty Pińczowskie.

14. Manieryzm północny w Gdańsku.

15. Lwów. Jan Pfister. Kaplice Boimów i Kampianów.

II semestr:

1. Początek baroku w Polsce. Stiuk i sztukatorzy w 1. poł. XVII w. Rzeźba barokowa 1. tercji XVII w.

2. Malarstwo początku XVII w - główne ośrodki; portret staropolski; barokowi naśladowcy Hermana Hana.

3.Tomasz Dolabella i jego wpływ na malarstwo polskie XVII w.

4. Matteo Castello, Andrea Castello, Konstanty Tencalla.

5. Sebastian Sala.

6. Giovanni Battista Gisleni i Francesco dei Rossi

7. Snycerka 1 poł. XVII w. - nastawy ołtarzowe, stalle, prospekty organowe.

8. Portreciści na dworze Władysława IV (P. C. van Soutmann, P. Denckers de Rij, B. Strobel oraz Daniel Schultz.

9. "Sztuka oświeconego sarmatyzmu".

10. Malarze na dworze Jana III Sobieskiego.

11. Andrzej Schlütter.

12. Wiek XVIII w sztuce polskiej, chronologia i charakterystyka wiodących tendencji. Kasper Bażanka i Antoni Frączkiewicz.

13. Malarstwo sztalugowe 1 poł. XVIII w Polsce.

14. Rzeźbiarze warszawscy 1 poł. XVIII w.

15. Grafika i rysunek doby rokoka.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Udział w wykładzie, praca własna studenta, przygotowanie do egzaminu.

Udział w egzaminie w formie ustnej.

Egzamin będzie się składał z trzech pytań.

Student do egzaminu musi opracować tezy egzaminacyjne podane przez prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 310
Piotr Chabiera 14/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)