Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania matematyki I WM-MA-N-S2-MNMI
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRIq1NGbC5Jj79qwX2AWY91beGAHd5w7jK9H8lrmP8881%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec792487-fdfd-40f1-aa4a-12eb318dc7c3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Obowiązkowa:

Siwek H., Dydaktyka Matematyki, WSiP, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999

Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką, Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 2001

Niemierko B., Kształcenie szkolne, Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Materiał semestru I dotyczy działań ukierunkowanych na szkołę podstawową.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. przygotowanie ankiety ewaluacyjnej zajęć prowadzonych przez praktykanta;

2. przygotowanie scenariusza lekcji, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form nauczania;

3. przeprowadzenie lekcji;

4. tworzenie sprawdzianów, testów, kryteriów oceniania z uwzględnieniem konkretnych aktywności uczącego się w zakresie posługiwania się językiem matematyki;

5.przygotowanie prezentacji multimedialnej jednej z metod aktywizujących z zastosowaniem w matematyce;

6. obecność na ćwiczeniach, dopuszcza się dwie nieobecności na zajęciach.

7. wykonanie wszystkich prac praktycznych,

ocena końcowa z ćwiczeń:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym) z zakresu metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia, organizacji pracy w klasie szkolnej, sposobów organizowania przestrzeni klasy szkolnej.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena db plus (4,5) - student potrafi (na poziomie dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) przeanalizować rozkład materiału SP, podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) – student jest gotów (w stopniu dostatecznym) adaptowania metod pracy do potrzeb uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena dst. plus (3,5) - student jest gotów (w stopniu dostatecznym) adaptowania metod pracy do potrzeb uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena db (4,0) - student jest gotów (w stopniu dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena db plus (4,5) - student jest gotów (w stopniu dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

ocena bdb (5,0) - student jest gotów (w stopniu bardzo dobrym) adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów.

Zakres tematów:

1. Ankieta ewaluacyjna zajęć prowadzonych przez praktykanta;

2.Scenariusz lekcji, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form nauczania;

3. Przeprowadzenie lekcji;

4. Stworzenie sprawdzianów, testów, kryteriów oceniania z uwzględnieniem konkretnych aktywności uczącego się w zakresie posługiwania się językiem matematyki;

5.Przygotowanie prezentacji multimedialnej jednej z metod aktywizujących z zastosowaniem w matematyce;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 203
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 203
Joanna Kandzia 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)