Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJezZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.

M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2003.

I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Olsztyn 1992.

S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.) Język w mediach masowych, Warszawa 2000.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

K. Handke, H. Dalewska-Greń (red.), Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, Warszawa 1994.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2008.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Podręcznik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2009.

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, Gdańsk 1999.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2004.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.

A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2002.

J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław 1996.

J. Miodek, Rozmyślajcie nad mową, Warszawa 1998.

K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka zjawiska, próba oceny normatywnej, Poradnik Językowy 1997, z. 10.

P. Muldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.

R. Pawelec, Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalistów, Warszawa 1999.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego, Warszawa 2004.

J. Podracki, Pułapki językowe - w szkole i nie tylko, Warszawa 2000.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

J. Podracki (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa 2001.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2011.

S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1988.

E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia (język, uzus, norma, dwupoziomowość normy, innowacja językowa, błąd językowy), kryteria oceny innowacji językowych. WSPP lub NSPP, hasła: błąd językowy, innowacja językowa, kodyfikacja normy językowej, poprawność językowa, uzus językowy.

Wybrane problemy poprawności ortograficznej. KJP III, s. 59-141.

Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej; skróty i skrótowce. WSPP, hasła: skróty, skrótowce; KJP III, s.142-189; 15-58.

Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. I (odmiana polskich i obcych nazw własnych - imion i nazwisk), a także związane z nimi zagadnienia słowotwórcze (tworzenie żeńskich form nazwisk). KJP II, s.36-67; 126-132.

Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. II (odmiana polskich i obcych nazw miejscowych), a także związane z nimi zagadnienia słowotwórcze (tworzenie przymiotników od nazw miejscowych oraz nazw mieszkańców). KJP II, s.67-76; 132-137.

Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. III (odmiana wyrazów pospolitych: rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków). KJP II, s.15-36; 76-80; 84-97.

Fleksja i składnia liczebników. KJP II, s. 80-84; 197-205. Ćwiczenia z fleksji nazwisk, nazw miejscowych i wyrazów pospolitych.

Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. I (związek zgody, związek rządu). KJP II, s.138-164.

Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. II (imiesłowowy równoważnik zdania). KJP II, s.184-197.

Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. III (szyk wyrazów w zdaniu, , wyrazy funkcyjne, struktura zdania złożonego).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 326
Małgorzata Ciunović 27/27 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 326
Małgorzata Ciunović 27/27 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 326
Małgorzata Ciunović 26/27 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 215
Małgorzata Ciunović 27/27 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)