Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C2 - gramatyka i słownictwo WH-F-FW-II-2-JC2gs-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kurs zakłada wykorzystanie podręcznika "Nuovissimo Progetto italiano 4" (Edilingua Edizioni)

"Per questo mi chiamo Giovanni (Luigi Garlando) (Best Bur, 2018).

Efekty uczenia się:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05, FW2_U01, FW2_K04

Metody i kryteria oceniania:

Cotygodniowe testy trwające 15 minut, podczas których oceniane są umiejętności związane z materiałem omawianym w poprzednim tygodniu. Jest to metoda oceny ciągłej, która pozwala studentom nadążać za treściami wykładów. Łączny wynik z cotygodniowych testów stanowi 70% ostatecznej oceny. Jeśli student jest nieobecny podczas testu, testy te można odbędąć podczas przedostatniej lekcji semestru.

Pozostałe 30% oceny dotyczy zrozumienia książki "Per questo mi chiamo Giovanni (Luigi Garlando) (Best Bur, 2018).

FW2_W02

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę dobrą: student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

FW2_W04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim.

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych.

FW2_U01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę bardzo dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

FW1_K04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę dobrą: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę bardzo dobrą: student student jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1) Il suffisso -filia, suffissoidi di origine greca, il verbo fare e i suoi sinonimi

2) Aggettivi privi di superlativo; geosinonimi; dare informazioni su enti che tutelano la propria lingua; discutere di gestualità; ricostruire il reclamo di un mittente

3) L'analogia; locuzioni con il verbo stare; i prestiti linguistici; fare una proposta per realizzare un nuovo progetto; costruire una storia partendo da un incipiut;

4) Famiglia di parole del sostantivo -edizione-; Il condizionale giornalistico; raccontare notizie recenti

5) Parlare di migrazioni, discutere di integrazione e diritti e doveri; la dislocazione a sinistra; l'accento distintivo sui monosillabi; il verbo dare e i suoi sinonimi; trasformazione del participio passato in una frase esplicita;

6) La famiglia di parole del sostantivo -integrazione-; l'aggettivo con valore avverbiale; il linguaggio giuridico; la litore; la proposizione temporale;

7) il burocratese; forme desuete dei pronomi personali; capire il linguaggio burocratico; interpretare un'immagine simbolica;

8) L'uso del congiuntivo nelle proposizioni relative; i nomi e i numerali collettivi; modi di dire con la parole -cane-; i connettivi finché e mentre; i pronomi combinati con le particelle ci e si;

9) Discutere di scienze esatte; costruire un monologo; comprendere e spiegare massime; trasformazione di una locuzione avverbiale; i sostantivi deverbali a suffisso zero; il lessico dell'economia;

10) Usi obbligatori dei pronomi relativi il/la quale; confrontare passato e presente sul tema dell'economia domestica; confrontare le dimensioni dell'evasione fiscale in Italian e nel proprio Paese;

11) Il linguaggio poetico; il prefisso sovra e sopra; i verbi pronominali in espressioni idiomatiche; aggettivi derivati da nomi di poeti; comprendere il linguaggio della poesia; analizzare un testo poetico;

12) Espressioni esclamative con parole inerenti alla religione; il pronome -che- preceduto da articolo o presposizione articolata; il lessico della religione e della superstizione; il concetto di bene e male; i verbi alterati; il participio presente con funzione di sostantivo, aggettivo e prop. relativa

13) Il lessico della tecnologia scientifica; modi di dire con la parole -mano-; il si riflessivo, impersonale, passivante; la posizione dell'avverbio; la barzelletta.

14) Test di recupero

15) Test comprensione - libro

Metody dydaktyczne:

Wykłady teoretyczne: Tradycyjne zajęcia dostarczą solidnych podstaw teoretycznych, obejmując takie aspekty jak gramatyka, składnia i zaawansowany słownictwo.

Ćwiczenia praktyczne: Studenci będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy poprzez praktyczne ćwiczenia, rozumienie ze słuchu i czytanie, prowadzenie rozmów oraz interaktywne zajęcia na lekcji.

Czytanie i analiza tekstów literackich: Będą analizowane i omawiane klasyczne i współczesne włoskie teksty literackie, co pozwoli studentom doskonalić swoje rozumienie języka poprzez kontekst literacki i kulturowy.

Projekty indywidualne i grupowe: Studenci mogą być zaangażowani w projekty badawcze lub tworzenie materiałów dydaktycznych w grupie, co zachęca do współpracy i kreatywności.

Podejście multimedialne: Wykorzystanie zasobów multimedialnych, takich jak wideo, dźwięk i technologie cyfrowe, przyczyni się do poprawy rozumienia i umiejętności komunikacyjnych studentów.

Egzaminy i oceny: Okresowo przeprowadzane będą egzaminy i oceny w celu monitorowania postępów studentów i oceny ich zaawansowania w języku.

To interdyscyplinarne podejście ma na celu zapewnienie studentom kompleksowego szkolenia z zakresu zaawansowanego języka włoskiego, rozwijając umiejętności językowe, zrozumienie kulturowe i zaawansowane umiejętności komunikacyjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 327
Alberto Regagliolo 9/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)