Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres archaiczny WH-FK-I-1-HisLitGrA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa (lista lektur):

Homer, Iliada, Odyseja (wydanie Biblioteki Narodowej)

Hezjod, Prace i dnie, Teogonia (przekład J. Łanowskiego)

Hymny homeryckie (przekład W. Lengauera), wybrane hymny

Liryka starożytnej Grecji w wydaniu J. Danielewicza

Wybór ód zwycięskich Pindara - na podst. przekładu M. Brożka i wydania A. Turyna

B. Bravo, E. Wipszycka, "Historia starożytnych Greków", Warszawa 1989.

M. Cytowska, H. Szelest, "Historia literatury starożytnej", Warszawa 2006.

W. Jaeger, "Paideia", przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

K. Kumaniecki, "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1975 lub nast. wyd.

J. Łanowski, M. Starowieyski, "Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana", Warszawa 1996.

H. Podbielski "Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda" Lublin 1978

S. Stabryła, "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys", Wrocław M.L. West "Wprowadzenie do metryki greckiej" Kraków, homini 2003

Efekty uczenia się:

WG: Posiada uporządkowana wiedzę o dominujących nurtach literackich i intelektualnych epoki klasycznej i jej związkach z epoką archaiczną. Rozumie szczególne uwarunkowania polityczne literatury tego okresu. Rozpoznaje uprawiane w tym okresie gatunki.

U (UW, UK): Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne pozwalające na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzględnieniem kwestii warsztatowych. Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opis zachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich. Rozumie znaczenie literatury okresu klasycznego dla kultury europejskiej.

U (UO): W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedzę merytoryczną i umiejętności metodologiczne pozwalające na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiających koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

K: student ma świadomość ograniczeń swojej wiedzy i konieczności jej stałego pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (dwa pytania problemowe)

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

WG: Student dysponuje wiedzą na temat genezy i wyznaczników gatunkowych eposu bohaterskiego, potrafi wskazać widoczne w nim refleksy kultury oralnej. Rozpoznaje tak indoeuropejskie elementy epiki, jak i elementy, jakie zawdzięcza ona tradycjom bliskowschodnim. Potrafi wskazać charakterystyczne cechy epiki homeryckiej i hezjodejskiej, rozpoznaje unikatowość tej drugiej. Posiada wiedzę na temat struktury poematów epickich, stosowanych w nich technik narracyjnych, sposobu budowania postaci, metaforyki etc. Student rozpoznaje i potrafi zdefiniować gatunki poezji lirycznej, zna twórczość najważniejszych przedstawicieli liryki archaicznej, potrafi wskazać charakterystyczne cechy ich poetyki.

Student zdaje sobie sprawę ze specyfiki tradycji logograficznej.

WK: Zdaje sobie sprawę ze znaczenia twórczości Homera i Hezjoda, a także tradycji posthomeryckiej dla kultury europejskiej. Rozumie również znaczenie, jakie dla literatury europejskiej ma poezja archaicznej Grecji, a także znaczenie logografii dla rozwoju myśli historiograficznej.

U (UO, UW): Student dysponuje podstawowym aparatem pojęciowym a także wiedzą merytoryczną pozwalającymi na dokonanie prawidłowej analizy dzieła literackiego, w pracy potrafi uwzględnić jego kontekst historyczny, ale również jego szersze uwarunkowania kulturowe a nawet antropologiczne.

Student dysponuje w podstawowym zakresie metodologią pozwalającą na analizę i interpretację wybranego fragmentu dzieła, literackiego z danej epoki, samodzielny dobór argumentów w obronie zajmowanego stanowiska, a także umiejętnościami pozwalającymi na koherentne przedstawienie własnego poglądu w formie tak pisemnej, jak i ustnej.

Zakres tematów:

1. epika grecka, w tym geneza gatunku

2. poematy homerowe, w tym: oralność,zagadnienie formularności, koncepcja bohatera, struktura poematów, ‘kwestia homerowa’, wymowa ideologiczna, poematy jako testimonia historyczne; narracja

3. poezja Hezjoda: koncepcja poety i twórczości, ja poetyckie, ideologia, struktura poematów

4.liryka grecka: gatunki, twórcy, specyfika

5. logografia jońska: specyfika, świadectwa

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Egzamin ustny (dwa pytania problemowe)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 409
Joanna Komorowska 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)