Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o literaturze WH-FPZ-I-1-WsdNaLit
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975 i nast., tu: Nauka o literaturze i jej działy, s. 5-15.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990 lub 1997.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978 (i wyd. n.).

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko, proces, perspektywy, red. J. Kowalski, W. Piasek, Olsztyn 2009.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

II Słowniki

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Swiontek, wstęp A. Ubersfeld, Wrocław 1998.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

Efekty uczenia się:

FP1_W01

Student:

- rozumie znaczenie filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej.

FP1_U03

Student:

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student:

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja medialna.

Egzamin pisemny.

Na ocenę bardzo dobrą student wykazuje się bardzo dobrą znajomością problematyki poruszanej na wykładzie. Odróżnia i omawia dziedziny literaturoznawstwa, definiuje terminy i pojęcia (np. rodzaj, gatunek lit., dzieło literackie, intertekstualność, komoparatystykaetc.). Potrafi wyjaśnić na czym polega proces historycznoliteracki, synchronia i diachronia w badaniach nad literaturą; potrafi wymienić w ujęciu chronologicznym epoki literackie, wyjaśnić i podać przykłady prądów literackich etc. Wykazuje się wiedzą w zakresie najnowszych kierunków badań nad literaturą.

Na ocenę dobrą student opanował wiedzę przedmiotową w stopniu zadowalającym. Student wykazuje się znajomością najważniejszych problemów z zakresu nauki o literaturze; zna podstawowe terminy i pojęcia i potrafi je zdefiniować.Wykazuje się wiedzą w zakresie najnowszych kierunków badań nad literaturą. Potrafi dowieść opanowanej wiedzy w wypowiedzi pisemnej.

Na cenę dostateczną student w stopniu podstawowym definiuje najważniejsze terminy i pojęcia, wykazuje się podstawową znajomością problematyki poruszanej na wykładzie ze wstępu do nauki o literaturze. Student potrafi podjąć próbę ich omówienia.

Zakres tematów:

1. Literaturoznawstwo i jego działy

2. Wyznaczniki literatury

3.Funkcje literatury

4. Rodzaj literacki – gatunek literacki

5. Nowe gatunki i zjawiska literackie

6. Analiza i interpretacja dzieła literackiego

7. Intertekstualność

8. Najnowsze kierunki badań literaturoznawczych

9. Literatura w Sieci

10. Blogi literackie i blogi o literaturze

11. Kategoria arcydzieła.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 326
Magdalena Woźniewska-Działak 43/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)