Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-KU-I-1-TradAnt
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUmc_5-9yEuLJFbupEFi7kVlr8TC74xce5dYuAPglGTs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f845946a-d394-49cc-a4c8-d8ad48a94278&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: kod zespołu Tradycja antyczna KU:
c6604z9
Literatura:

jw.

Efekty uczenia się:

KU1_W03 student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

KU1_U04 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

KU1_K02 student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Metody i kryteria oceniania:

test egzaminacyjny, w miarę możliwości - rozmowa podczas wykładu ze studentem

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, pisze test egzaminacyjny z materiału podanego na zajęciach, na ocenę końcową może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć

na ocenę 5

student:

zna bardzo dobrze chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi bardzo dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu bardzo dobrym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

na ocenę 4

student:

zna dobrze chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu dobrym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

na ocenę 3

student:

zna dostatecznie chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi dostatecznie wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu dostatecznym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

Zakres tematów:

Kultura minojska i mykeńska, pismo linearne A i B, alfabet grecki (inskrypcje), koine; Grecja i Rzym – uwarunkowania

geograficzne, różnice wobec monarchii wschodnich; z historii literatury: chronologia, epoki literackie (rozwój gatunków,

reprezentatywni autorzy); epika Homera oraz Hezjod i jego Prace i dnie; religia starożytnej Grecji (mity, kosmogonia

Hezjoda); polis i demokracja ateńska - retoryka starożytna; historiografia starożytna i jej główni przedstawiciele (Herodot,

Tukidydes, Ksenofont); muzyka i liryka starożytnej Grecji; bajka starożytna (i jej kontynuatorzy – zwłaszcza w literaturze

polskiej); teatr i dramat antyczny (tragedia: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Seneka, komedia: Arystofanes,

Plaut,Terencjusz); cechy epoki hellenistycznej; stoicyzm i epikureizm; poezja rzymska (Katullus, Wergiliusz, Horacy,

Owidiusz i inni wybrani poeci) oraz nawiązania do antyku w kulturze późniejszych epok.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, analiza tekstu, elementy dyskusji

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, pisze test egzaminacyjny z materiału podanego na zajęciach, na ocenę

końcową może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 302
Dominika Budzanowska-Weglenda 88/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)