Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

UTWORY LITERACKIE:

EPIKA

** E.-E. Schmitt, Trucicielka i inne opowiadania, tłum. A. Sylwestrzak-Wszelaki, Kraków 2011.

**E.-E. Schmitt, Odette i inne historie miłosne, przekł. J. Brzezowski, Kraków 2009.

[Oba tomiki opowiadań uwzględnione w puli lektur w minionym semestrze jako podstawa tekstowa, służąca przygotowaniu pracy całorocznej].

LIRYKA

*J. Lechoń, Srebrne i czarne, Warszawa 1987 (wybrane wiersze).

*F. Holderlin, Co się ostaje, ustanawiają poeci. 100 najsłynniejszych wierszy w przekładzie Antoniego Libery, Gdańsk 2009 (wybrane wiersze).

*E. Dickinson, O śmierci, poetach i pszczołach. Wiersze zebrane, t. I, przeł. J. Solarz, Tanowo-Kraków 2021 (wybrane wiersze).

DRAMAT

*M. Maeterlinck, Ślepcy, [w:] idem, Wybór dramatów, przeł. z upoważnienia aut. i wstępem krytycznym poprzedził Z. Przesmycki (Miriam), Wrocław 1994.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE W SEMESTRZE LETNIM (ARTYKUŁY ORAZ ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH):

1. R. Ingarden, Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej, [w:] idem, Szkice z filozofii literatury, wstęp W. Stróżewski, Kraków 2000.

2. D. Korwin-Piotrowska, Rodzaje i gatunki - sfera wpływów, rozdz. 5. [w:] eadem, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

3. G. Grochowski, [Tekstowe hybrydy], [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. naukowy R. Cudak, Warszawa 2009; przedruk za: G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000, Wprowadzenie, s. 5-22.

4. P. Michałowski, Ponowoczesna sonetomania?, [w:] Polska genologia..., jw.

5. S. Sawicki, Czym jest poezja?, [w:] idem, Wartość-sacrum-Norwid, Lublin 1994.

6. O. Ortwin, O liryce i wartościach lirycznych, [w:] idem, Próby przekrojów, Lwów 1936; także [w:] idem, Pisma krytyczne, Kraków 1970, t. 2.

7. ks. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2012 (tu wyłącznie fragment A. Błądzenie w żywiole piękna, s. 115-135).

8. A. Stoff, Dramat i czas, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" Filologia Polska 45, Toruń 1995.

9. A. Stoff, Formy wypowiedzi dramatycznej, Toruń 1985 (orientacja w różnorodności zjawisk językowych w dramacie).

10. J. Błoński, Dramat i przestrzeń, "Dialog" 1977, nr 8, także [w:] t. zbior. Przestrzeń i literatura, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978 oraz [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, oprac. J. Degler, Wrocław 1988.

11. J. Makota, Czy dzieło sztuki jest symbolem?, [w:] Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, Warszawa-Kraków 1964.

12.C. Zalewski, Niemożliwa katharsis. Roman Ingarden i Paul Ricoeur czytają "Poetykę" Arystotelesa, "Teksty Drugie" 2010, nr 4.

13. E. Balcerzan, HUMANISTO, kim jesteś?, Kraków 2018 (fragmenty wybrane przez prowadzącą).

Lektury uzupełniające autorskie z zakresu genologii - wybrane:

1. B. Garlej, Widowisko teatralne – „wypadek graniczny” poza granicą(?), [w:] Teatr, teatralizacja, performatywność, pod red. Teresy Pękali, Lublin 2016, s. 75 – 87.

2. B. Garlej, Hildebrandowska „wartość całościowa” jako narzędzie poznawania wartości literatury. Na przykładzie dramatu „Dzika kaczka” Ibsena, [w:] Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska, D. Brzostek, Toruń 2017, s. 453 – 464.

3. B. Garlej, Jeszcze o współczesnym apokryfie literackim: „Ewangelia według Piłata” Érica-Emmanuela Schmitta, [w:] Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, red. A. Skubaczewska-Pniewska, J. Tuszyńska, Toruń 2019, s. 228 – 239.

4. B. Garlej, W poszukiwaniu twórczej tożsamości: Gustave’a Flauberta biograficzne „zmącenie”, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” („The Ignatianum Philosophical Yearbook”) 2021, Vol. 27, No. 1, s. 239 – 251.

Zakres tematów:

Budowa ontologiczna dzieła literackiego - rekonesans (bez względu na przynależność rodzajowo-gatunkową): temat stanowiący wprowadzenie do pierwszego z bloku zajęć poświęconych genologii w ujęciu teoretycznym i praktycznym (tym razem zajęcia skoncentrowane na liryce i dramacie).

Genologia w ujęciu teoretycznym dotyczyć będzie następujących pojęć/zagadnień: jej (genologii) rozumienia, rodzajów literackich, gatunków literackich, "nowej" genologii; współczesnej genologii literackiej (repertuaru gatunków właściwych dla literatury współczesnej);

Genologia w ujęciu praktycznym, to z kolei tematy skupione na: liryce, jej wartościach analizowanych i interpretowanych w świetle najważniejszych pojęć z jej (genologii) zakresu (realizowane w oparciu o konkretny materiał literacki - wybrane utwory Jana Lechonia, Friedricha Holderlina oraz Emily Dickinson).

Końcowy blok tematyczny poświęcony będzie dramatowi (po refleksji wprowadzającej, ten rodzaj literacki rozpatrywany będzie w perspektywie kategorii czasu, przestrzeni, przy uwzględnieniu podstawowych form wypowiedzi dramatycznej). Niniejszy cykl spotkań obudowany będzie pracą praktyczną, tj. analizą i interpretacją dramatu autorstwa M. Maeterlincka pt. "Ślepcy".

Dwa ostatnie spotkania poświęcone będą rozważaniom skoncentrowanym na wybranych kategoriach estetycznych (szczególnie tragiczności); służyć też będą rozpatrzeniu kwestii kondycji poetyki w odniesieniu do współczesnego literaturoznawstwa, czy szerzej - humanistyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 214
Beata Garlej 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)