Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka praktyczna WH-FP-I-2-StylPrakt
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Słowniki i encyklopedie:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993;

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999;

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993 i n.;

Słownik dobrego stylu, pod red. M. Bańki, Warszawa 2013.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.

Inne:

Ćwiczenia ze stylistyki, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2014;

Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalczewskiego, Łódź 2010.

A. Kiklewicz, Warianty języka: próba systematyzacji, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXV, Kraków 2009, s. 67-86.

T. Kononiuk, Etyczne dziennikarstwo, ewolucja deontyczna zawodu, Warszawa 2015.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999;

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. A. Mikołajczuk i E. Bańkowskiej, Warszawa 2003;

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995;

L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

A. Piechnik, Styl urzędowy mieszkańców wsi na przykładzie podań do wybranych ośrodków pomocy społecznej w południowej Małopolsce, Kraków 2019.

Systematyzacja pojęć w stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1992;

A. Świątek, Czy szybszy samochód zawsze jest szybki? Kilka uwag na temat stopniowania przymiotników, w: Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Warszawa 2016, s. 21-32.

A. Świątek, Działania w Księdze Rodzaju. Semantyka czasowników bliskoznacznych do ‛robienia czegoś’, w: Genesis - Księga Rodzaju, Literatura, Kultura, Trwanie, red. K. Pawlicka, A. Szczepan-Wojnarska, M. Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2019, s. 58-73.

E. Wolańska, A. Wolański i inni, Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Jak to napisać? Poradnik redagowania i komponowania tekstu. Warszawa 2001.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia trwają 30 godzin i odbywają się stacjonarnie. Kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student otrzymuje jako średnią z pisanych prac zaliczeniowych i aktywności.

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie spełnia kryteriów w odniesieniu do efektów kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który wybiórczo:

-Zna i definiuje pojęcie "tekstu"

-Rozpoznaje i charakteryzuje style funkcjonalne polszczyzny

- Wskazuje cechy charakterystyczne stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego

- Klasyfikuje różne rodzaje tekstów jako przynależące do określonego stylu polszczyzny

- Rozpoznaje i posługuje się formami wypowiedzi charakterystycznymi dla stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który dobrze:

-Zna i definiuje pojęcie "tekstu"

-Rozpoznaje i charakteryzuje style funkcjonalne polszczyzny

- Wskazuje cechy charakterystyczne stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego

- Klasyfikuje różne rodzaje tekstów jako przynależące do określonego stylu polszczyzny

- Rozpoznaje i posługuje się formami wypowiedzi charakterystycznymi dla stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego.

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który w pełni:

-Zna i definiuje pojęcie "tekstu"

-Rozpoznaje i charakteryzuje style funkcjonalne polszczyzny

- Wskazuje cechy charakterystyczne stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego

- Klasyfikuje różne rodzaje tekstów jako przynależące do określonego stylu polszczyzny

- Rozpoznaje i posługuje się formami wypowiedzi charakterystycznymi dla stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego.

- Wykazuje odpowiedzialność za kształt językowy tworzonych przez siebie tekstów oficjalnych

- Dyskutuje i pracuje w grupie

- Zdolny do krytycznej oceny poprawności tekstów oficjalnych

Zakres tematów:

PLAN ZAJĘĆ:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STYLISTYKI. CZYM JEST TEKST?

2. DELIMITACJA TEKSTU

3. OD AKAPITU DO TEKSTU – PROBLEMY SPÓJNOŚCI

4. KOMPOZYCJA, PLAN I STRESZCZENIE TEKSTU

5. STYLE FUNKCJONALNE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY

6. CHARAKTERYSTYKA STYLU NAUKOWEGO

7. ESEJ NAUKOWY

8. SPECYFIKA STYLU DZIENNIKARSKIEGO

9. WYBRANE GATUNKI INFORMACYJNE: NOTATKA, SPRAWOZDANIE, KOMENTARZ SPORTOWY, REPORTAŻ

10. WYBRANE GATUNKI PUBLICYSTYCZNE: FELIETON, BLOG, RECENZJA, ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY, ESEJ

11. CECHY I ODMIANY STYLU ADMINISTRACYJNEGO. PODSTAWOWE FORMY WYPOWIEDZI UŻYTKOWYCH. PROSTY JĘZYK URZĘDOWY

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 323
Agnieszka Świątek 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)