Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

UTWORY LITERACKIE:

LIRYKA

*J. Lechoń, Srebrne i czarne, Warszawa 1987 (wybrane wiersze).

*F. Holderlin, Co się ostaje, ustanawiają poeci. 100 najsłynniejszych wierszy w przekładzie Antoniego Libery, Gdańsk 2009 (wybrane wiersze).

*E. Dickinson, O śmierci, poetach i pszczołach. Wiersze zebrane, t. I, przeł. J. Solarz, Tanowo-Kraków 2021 (wybrane wiersze).

DRAMAT

*M. Maeterlinck, Ślepcy, [w:] idem, Wybór dramatów, przeł. z upoważnienia aut. i wstępem krytycznym poprzedził Z. Przesmycki (Miriam), Wrocław 1994.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE W SEMESTRZE LETNIM (ARTYKUŁY ORAZ ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH):

1. D. Korwin-Piotrowska, Rodzaje i gatunki - sfera wpływów, rozdz. 5. [w:] eadem, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

2. G. Grochowski, [Tekstowe hybrydy], [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. naukowy R. Cudak, Warszawa 2009; przedruk za: G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000, Wprowadzenie, s. 5-22.

3. P. Michałowski, Ponowoczesna sonetomania?, [w:] Polska genologia..., jw.

4. S. Sawicki, Czym jest poezja?, [w:] idem, Wartość-sacrum-Norwid, Lublin 1994.

5. O. Ortwin, O liryce i wartościach lirycznych, [w:] idem, Próby przekrojów, Lwów 1936; także [w:] idem, Pisma krytyczne, Kraków 1970, t. 2.

6. ks. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2012 (tu wyłącznie fragment A. Błądzenie w żywiole piękna, s. 115-135).

7. A. Stoff, Dramat i czas, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" Filologia Polska 45, Toruń 1995.

8. A. Stoff, Formy wypowiedzi dramatycznej, Toruń 1985 (orientacja w różnorodności zjawisk językowych w dramacie).

9. J. Błoński, Dramat i przestrzeń, "Dialog" 1977, nr 8, także [w:] t. zbior. Przestrzeń i literatura, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978 oraz [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, oprac. J. Degler, Wrocław 1988.

*10. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986 (tu odpowiednie fragmenty Systemów wiersza polskiego, dotyczące wiersza średniowiecznego, sylabicznego, sylabotonicznego, tonicznego.

Lektury uzupełniające autorskie z zakresu genologii - wybrane:

1. B. Garlej, Widowisko teatralne – „wypadek graniczny” poza granicą(?), [w:] Teatr, teatralizacja, performatywność, pod red. Teresy Pękali, Lublin 2016, s. 75 – 87.

2. B. Garlej, Hildebrandowska „wartość całościowa” jako narzędzie poznawania wartości literatury. Na przykładzie dramatu „Dzika kaczka” Ibsena, [w:] Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska, D. Brzostek, Toruń 2017, s. 453 – 464.

3. B. Garlej, Jeszcze o współczesnym apokryfie literackim: „Ewangelia według Piłata” Érica-Emmanuela Schmitta, [w:] Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, red. A. Skubaczewska-Pniewska, J. Tuszyńska, Toruń 2019, s. 228 – 239.

4. B. Garlej, W poszukiwaniu twórczej tożsamości: Gustave’a Flauberta biograficzne „zmącenie”, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” („The Ignatianum Philosophical Yearbook”) 2021, Vol. 27, No. 1, s. 239 – 251.

Zakres tematów:

Genologia w ujęciu teoretycznym dotyczyć będzie następujących pojęć/zagadnień: jej (genologii) rozumienia, rodzajów literackich, gatunków literackich, "nowej" genologii; współczesnej genologii literackiej (repertuaru gatunków właściwych dla literatury współczesnej);

Genologia w ujęciu praktycznym, to z kolei tematy skupione na: liryce, jej wartościach analizowanych i interpretowanych w świetle najważniejszych pojęć z jej (genologii) zakresu (realizowane w oparciu o konkretny materiał literacki - wybrane utwory Jana Lechonia, Friedricha Holderlina oraz Emily Dickinson).

Końcowy blok tematyczny poświęcony będzie dramatowi (po refleksji wprowadzającej, ten rodzaj literacki rozpatrywany będzie w perspektywie kategorii czasu, przestrzeni, przy uwzględnieniu podstawowych form wypowiedzi dramatycznej). Niniejszy cykl spotkań obudowany będzie pracą praktyczną, tj. analizą i interpretacją dramatu autorstwa M. Maeterlincka pt. "Ślepcy".

Przewiduje się również blok tematyczny poświęcony problematyce wersyfikacji [jako uzupełnienie ubiegłorocznego kursu].

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 302
Beata Garlej 22/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)