Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komunikacji językowej WH-KU-I-1-WstKomJez
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Austin J.L., Mówienie i poznawanie (fragmenty), Warszawa 1993, s. 311-334, 350-612, 640-665.

Bachtin M., Problem gatunków mowy, [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986, s. 348-402

Barhes R., Mit dzisiaj, w: tegoż, Mit i znak, Warszawa 1970.

Dąbrowska A., Tabu jako pojęcie ogólnokulturowe i językoznawcze, [w:] tejże, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993.

Frazer J. G., Słowa tabu, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s.283-287.

Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s. 235-253.

Grice P.H., Logika a konwersacja, [w:] „Przegląd Humanistyczny” 1977, z. 6, s. 85-100.

Hall E.T. , Kontekst i znaczenie, Wysoki i niski kontekst, [w:] tegoż, Poza kulturą, Warszawa 2001, s. 89-130.

Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] tegoż, W poszukiwaniu istoty języka t. 2, Warszawa 1984, s. 77-88.

Johnson M., Lakoff G., Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010, s. 29-73.

Lyons J., Semantyka, Warszawa 1984, t. 1, s. 60-96, 176-223, t.2, s. 185-377.

Marcjanik M., Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s.281-293.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s. 509-517.

McLuhan M., Galaktyka w nowej konfiguracji, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s. 627-633.

Ong W. J., Pismo i struktura świadomości, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s.268-380.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 45-54, 63-76.

Rzetelska-Feleszko E., Nazwy własne, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s. 405-410.

Wierzbicka A., Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach, [w:] tejże, Język – Umysł- Kultura, Warszawa 1999, s. 228-269.

Zakres tematów:

1. Wokół mowy – generalia

Komunikacja językowa i pozawerbalne sposoby komunikowania. Specyfika „mowy ciała” w stosunku do komunikatów werbalnych. Sztuka jako komunikowanie wyższego piętra. Struktura i typy znaków.

2. Strategie komunikacyjne i etyka w rozmowie

Tabu językowe. Grzeczność językowa. Model E. Goffmana. Dialogiczność M. Bubera. Model PBP M. Rosenberga.

3. Mechanizm interpretowania wypowiedzi

Mechanizm interpretowania wypowiedzi wg H.P. Grice’a. Oczekiwania konwersacyjne jako wyróżnik typów kultury: pojęcie kultury wysokiego i niskiego kontekstu. Ujęcie wypowiedzi nieliteralnych na gruncie Teorii Implikatur. Rozróżnienie metafor żywych i genetycznych. Kulturowe implikacje standardowych wypowiedzi przenośnych (hipoteza Lakoffa-Johnsona).

4. Wokół nadawcy

Teoria wypowiedzi performatywnych J. L. Austina. Analiza wypowiedzi sprawczych na przykładzie prośby. Akty mowy swoiste dla danej kultury.

5. Komunikat: istota i podstawowe narzędzia

Wypowiedź jako prymarna jednostka mówienia. Elementy struktury wypowiedzi: temat i remat. Wyrażenia okazjonalne vs. predykaty. Rola nazw własnych w wypowiedzi i kulturze. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej - kształt wypowiedzi a czynniki pozajęzykowe.

6. Forma przekazu: „kanał”: pismo, druk, media elektroniczne.

7. Kod językowy

Struktura kody. Wielowarstwowość kodu: subkody geograficzne i społeczne. zróżnicowanie i typologia języków naturalnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 210
Joanna Zaucha 63/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)