Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w praktyce badacza i menadżera kultury WH-KU-II-2-PrBad
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn.02.04.1997 r. (fragmenty)

• Ustawa z dnia 25 października 1991r. r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (całość) (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123

ze zm.)

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (fragmenty) (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.)

• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. (fragmenty) (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (fragmenty) (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (fragmenty) (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873)

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fragmenty) (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (fragmenty) (Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 ze zm.)

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (fragmenty) (Dz. U. 2009 r. Nr 62 poz. 504 ze zm.)

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.)

• Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

• R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz, Kraków 2004.

• S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: komentarz, Warszawa 2015.

• J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

• R. Golat, Podstawy prawa kultury, Poznań 2006 (ew. Lexdruk 2014).

• K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wybranych obszarów prawa

EK2: rozróżnia gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

EK3: wyjaśnia znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

EK4: prezentuje wiedzę w sposób uporządkowany, posługując się językiem prawnym i prawniczym

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania

rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: ma świadomość znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Opis ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- czytanie tekstów prawnych – 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

SUMA GODZIN: 80 h = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa

EK2: rozróżnia gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie rozróżnia gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

EK3: wyjaśnia znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna znaczenie instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu znaczenia instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu znaczenia instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami znaczenie poszczególnych instytucji

prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

EK4: prezentuje wiedzę w sposób uporządkowany, posługując się językiem prawnym i prawniczym

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna pojęć języka prawnego i prawniczego, nie posługuje się nim

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą umiejętność posługiwania się językiem prawnym i prawniczym

Na ocenę 4 (db.) - posiada umiejętność posługiwania się językiem prawnym i prawniczym w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i potrafi używać zwrotów w języku prawnym i prawniczym

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz

wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w

określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym wykorzystuje teoretyczną wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu

faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 4 (db.) – potrafi w stopniu dobrym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu

faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu

faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: ma świadomość znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 2 (ndst.) - nie ma świadomości znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i opisuje znaczenie norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające; podstawowe informacje o prawie (prawo a normy społeczne, przepis prawny, norma prawna, wykładnia

prawa)

2. Źródła prawa – hierarchia; prawo międzynarodowe; prawo UE

3. Pojęcie kultury. Konstytucyjne uwarunkowania działalności kulturalnej

4. Przedmiot działalności – działalność kulturalna a działalność gospodarcza, działalność kulturalna a działalność pożytku publicznego

5. Podmiot działalności – formy prawne działalności; instytucje kultury

6. Muzea. Archiwa

7. Czytelnictwo: działalność wydawnicza i biblioteki

8. Obowiązki organów i instytucji państwowych w obszarze kultury

9. Przekształcenia w instytucjach kultury

10. Podstawy prawa pracy – specyfika zatrudnienia, czas pracy, wymagania kwalifikacyjne, wynagrodzenie; wolontariat

11. Prawo cywilne – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, czynności prawne i ich rodzaje, wady oświadczenia woli,

stosunek prawny, podmioty prawa

12. Prawo cywilne cd. – umowy: typy, prawo pierwokupu

13. Prawo cywilne - umowy w działalności kulturalnej

14. Prawo cywilne a prawo autorskie

15. Prawo własności intelektualnej

16. Podstawy prawa autorskiego – pojęcie utworu, podmiot praw autorskich, umowy w prawie autorskim, zarządzanie prawami autorskimi

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie ustne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie ustne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie ustne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie ustne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji

efektu kształcenia jest zaliczenie ustne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład informacyjny, metoda sytuacyjna oraz studium przypadku, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie ustne oraz ocenianie ciągłe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 323
Marta Osuchowska 17/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)