Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PS-TPWY-CW
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W semestrze letnim 2023/2024 ćwiczenia akademickie są realizowane przez prof. UKSW dr hab. Edytę Wolter w formacie stacjonarnym na WNP UKSW (15 godz. dydaktycznych).
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Chałas K., Maj A., Mariański J., Wychowanie ku wartościom religijnym Elementy teorii i praktyki. Tom IV Religia wiara nadzieja miłość modlitwa świętość, Wydawnictwo Jedność, Lublin-Kielce 2009.

- Chodkowska M., Mach A. (red.), Wychowanie w środowisku Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

- Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998.

- Kostkiewicz J., Wychowanie do wolności wyboru, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

- Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

- Michalski J. (red.), Wychować człowieka Szkice z antropologii i teorii wychowania, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2000.

- Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu na przykładzie szkolnych systemów wychowania w Polsce, Wydanie czwarte rozszerzone, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.

- Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

- Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania, w: B. Śliwerski (red. nauk.), Pedagogika – podstawy nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, t. 1, s. 391-415.

- Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.

- Śliwerski B. (red.), Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

- Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

- Wolter E., Bezstresowe wychowanie, w: J. Kojkoł, P. J. Przybysz (red. nauk), Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2002, s. 287-294.

- Wolter E., Jacka Woronieckiego pogląd na znudzenie jako odium działalności dydaktyczno-wychowawczej, w: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (red.), Człowiek - moralność - wychowanie Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, s. 179-185.

- Wolter E., Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, w: „Paedagogia Christiana” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) 2009, nr 2 (24), s. 55–61.

Literatura uzupełniająca:

- Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., Aksjologiczne podstawy edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Toruń 2001.

- Kubiak Szymborska E., Zając D., Podstawowe problemy teorii wychowania Kontekst współczesnych przemian, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2006.

- Placha J., Sroczyński W., Wolter E. (red.), Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2008.

- Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach (t. 1, t. 2), Instytut Jana Pawła II, Warszawa Wilanów 2007.

- Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego Zarys etyki nauczycielskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Wolter E., Inwencje wychowawcze, Wydawnictwo Uczelniane SGGW, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów kształcenia w semestrze letnim 2023/2024 jest warunkiem uzyskania końcowej oceny pozytywnej z ćwiczeń akademickich w zakresie teoretycznych podstaw wychowania - na podstawie czynnego udziału w zajęciach, kolokwium pisemnego w warunkach stacjonarnych (pytania otwarte):

- ocena 3.0 - student zadowalająco zna podstawowe tezy zrealizowane podczas ćwiczeń akademickich; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich umiejętności.

- ocena 3.5 - student rozumie podstawowe pojęcia z teoretycznych podstaw wychowania; systematycznie pracuje nad sobą (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).

- ocena 4.0 - student dobrze zna literaturę przedmiotu, dzieła reprezentatywne dla myślenia i działania w kategoriach pedagogicznych; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

- ocena 4.5 - student posiada umiejętność rozumienia sytuacji społecznych w zakresie szeroko pojętego procesu wychowania; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych oraz w procesie doskonalenia wiedzy.

- ocena 5.0 - student bardzo dobrze rozumie współczesne wyzwania i problemy wychowawcze; posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i merytorycznego ich argumentowania; dostrzega znaczenie wartości uniwersalnych, chrześcijańskich w kreowaniu środowiska wychowawczego.

Podczas kolokwium pisemnego ocena końcowa zależy od jakości odpowiedzi na pytania otwarte (forma indywidualna jednolita): 60% - ocena 3.0; 70% - ocena 3.5; 80% - ocena 4.0; 90% - ocena 4.5; 100% - ocena 5.0.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy wychowania jako przedmiot kształcenia na studiach pedagogicznych. Pojęcie wychowania w literaturze naukowej.

2. Przedmiot badań teorii wychowania. Aksjologiczne podstawy procesu wychowania jako faktu kulturowego i fenomenu edukacyjnego.

3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu wychowania, stanowienia celów wychowania.

4. Dziedziny wychowania.

5. Środowisko wychowawcze. Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna.

6. Metody wychowania.

7. Organizacyjne formy procesu wychowania, zasady postępowania wychowawczego. Postawy wychowawcze.

8. Proces wychowania w kontekście wyzwań społeczno-kulturowych homo globatus, homo interneticus.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 1527
Edyta Wolter 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)