Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z dzieckiem zdolnym WNP-PPW-PDZK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, Gdańsk 2005; Zdolny uczeń: metody niezależnej nauki: oddzielne rozwiązanie, BJ Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach, Gdańsk 2008; M. Drost-Rudnicka, Uczeń obowiązkowy w szkole - teoria i praktyka edukacyjna, w: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogiczne, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Warszawa 2015; Odkrywanie talentów: wybrane problemy, wspierania rozwoju i edukacji red. K. ​​Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, Rzeszów 2012; Eby J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, Warszawa 1998; W. Limont, J. Cieślikowska, (red.) Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie rozwoju.T.1, T. 2, Kraków 2005; M. Partyka,

Dzieci zdolne, Warszawa 2000; W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.) Zdolności. Talent. Twórczość, T.I., T.II, Toruń 2008; W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. I, t. II, Toruń 2010; S.B., Rimm Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994;B. Dyrda, Zjawisko niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych, Kraków 2007; M. Taraszkiewicz, A. Karpa, Jak wspierać zdolnego ucznia?, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

EU1 - Student zna zróżnicowane możliwości i potrzeby dzieci (uczniów) w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, rodzaje zdolności oraz sposoby prowadzenia działań diagnostycznych określających indywidualny

potencjał dziecka oraz sposoby jego rozwijania.

EU2 - Student potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania.

EU3 - Student potrafi projektować, organizować i dostosowywać środowisko uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu zainteresowań i uzdolnień

poszczególnych dzieci - uczniów

EU4 - Student jest gotów do budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami

(opiekunami) dziecka (ucznia) zdolnego oraz włączanie ich w działania

sprzyjające efektywności edukacji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium oraz prezentacja opisu dziecka zdolnego, a także systematyczny udział w zajęciach. Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwium i z opisu.

3,0 - Student w bardzo podstawowym stopniu zna pojęcie i rodzaje zdolności, sposoby prowadzenia działań diagnostycznych określających indywidualny, potencjał dziecka oraz sposoby jego rozwijania, potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania, projektować, organizować i dostosowywać środowisko uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci - uczniów.

3,5 - Student w podstawowym stopniu zna pojęcie i rodzaje zdolności, sposoby prowadzenia działań diagnostycznych określających indywidualny, potencjał dziecka oraz sposoby jego rozwijania, potrafi w podstawowym zakresie rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania, projektować, organizować i dostosowywać środowisko uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci - uczniów.

4,0 - Student w stopniu dobrym przyswoił pojęcie i rodzaje zdolności, dobrze zna sposoby prowadzenia działań diagnostycznych określających indywidualny potencjał dziecka oraz sposoby jego rozwijania, potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania, projektować, organizować i dostosowywać środowisko uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci - uczniów.

4,5 - Student w bardzo dobrym stopniu zna pojęcie i rodzaje zdolności, sposoby prowadzenia działań diagnostycznych określających indywidualny, potencjał dziecka oraz sposoby jego rozwijania, potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania, projektować, organizować i dostosowywać środowisko uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci - uczniów.

5,0 - Student wykazuje się bardzo dużym znawstwem z zakresie rozumienia i rodzajów zdolności, sposobów prowadzenia działań diagnostycznych określających indywidualny, potencjał dziecka oraz sposobów jego rozwijania, potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania, projektować, organizować i dostosowywać środowisko uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci - uczniów, dostrzegać potrzebę i nawiązywać współpracę z wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami(opiekunami) dziecka (ucznia) zdolnego oraz włączanie ich w działania sprzyjające efektywności edukacji.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i rodzaje zdolności.

2. Wybrane koncepcje zdolności.

3. Cechy i potrzeby dziecka zdolnego.

4. Rodzaje zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Identyfikacja uczniów zdolnych.

6. Koncepcje kształcenia uczniów zdolnych.

7. Nauczyciel ucznia zdolnego.

8. Uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się.

9. Uczniowie zdolni w niskimi wynikami w nauce - syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

10. Opieka psychologiczna - pedagogiczna nad uczniami zdolnymi.

11. Uczeń - dziecko zdolne - opis dziecka zdolnego na etapie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja opisu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1523
Beata Krajewska 34/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)