Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie ochroną środowiska w ujęciu systemowym WF-OB-ZOSS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.

2. Embros G., Ojkofilia jako perspektywa lokalnych społeczności stających wobec powinności ochrony środowiska [w:] Ryszard F. Sadowski, Małgorzata Falencka-Jabłońska (red.), Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, IBL 2021, s. 115-127.

3. Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101, https://doi.org/10.35784/pe.2021.1.10; e-ISSN: 2080-1971.

4. Andrzej Blikle (2014): Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion

5. Kieżun, Witold (1997): Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

6. Koźmiński, Andrzej K. i Piotrowski, Włodzimierz (red.) (2013): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

7. Poskrobko, Bazyli; Baran, Agnieszka (2007): Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład problemowy - Poświęcony omówieniu jakiegoś problemu, w tym sposobów oraz końcowego rozwiązania tego problemu. Cechuje go nawiązanie szerszego kontaktu wykładowcy ze słuchaczami, czego wyrazem jest ich „dialog wewnętrzny” polegający na uważnym, aktywnym śledzeniu wywodu wykładowcy i rozumowaniu równolegle z nauczycielem. Nauczyciel myśli głośno, pozwalając tym samym słuchaczom uczestniczyć w gromadzeniu przesłanek, podążać tokiem swego myślenia: od zrozumienia istoty problemu aż do jego rozwiązania.

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania.

Lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć (lektura obowiązkowa przed zajęciami jako przygotowanie do nich)

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin - 3 pytania; czas na przygotowanie odpowiedzi; możliwość przygotowania notatek pomocniczych

Indywidualna ocena aktywności na zajęciach - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła zaangażowania studenta w dyskusje na zajęciach

Zakres tematów:

1. Paradygmat i kontekst

2 i 3. Podstawy wiedzy o systemach - własności i funkcje systemów. System autonomiczny i system względnie izolowany

4. Ujęcie systemowe

5. Ochrona środowiska – obszar problemowy

6. Zarządzanie w perspektywie systemowej i cybernetycznej

7. Systemowy wzorzec sprawnego zarządzania

8. Kłopoty z organizacją

9. Przedmiot zarządzania

10. Decyzja jako proces

11. Uwarunkowania procesu decyzyjnego

12. Celowość w obszarze możliwości procesu decyzyjnego

13. Wzorzec, metodyka, instrumenty

14. Proces decyzyjny w systemie zarządzania środowiskiem

15. Sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład problemowy prowadzony za pośrednictwem MS Teams

Weryfikacja - egzamin

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: lektura tekstów

Weryfikacja - opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień na podstawie wskazanej literatury

Efekt kompetencji

Dyskusja

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach podczas spotkań prowadzonych za pośrednictwem MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Grzegorz Embros 9/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)