Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do socjologii WSE-SO-WdS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://WSE-WS-WdS
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajyPYv5DVdKdOeBfWv4M1RaKuo7kL4XqDubRqo55Q6tQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a537e43d-023b-497e-9fbd-f586eefb9853&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Sztompka, Socjologia. Wykłady o społeczeństwie, Znak Horyzont, Kraków

2021, s.61-71 (Życie codzienne: pole badawcze socjologii)

2. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003,

s. 121-133 (Interakcje społeczne)

3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, s. 183-201 (Grupa społeczna)

4. P. Sztompka, Socjologia Wykłady o społeczeństwie, s. 425-452

(Socjologiczne ujęcie kultury)

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, s. 137-155 (Socjalizacja)

6. A. Giddens, P. W. Sutton, Socjologia, PWN, Warszawa 2012 (Typy

społeczeństw; czynniki zmiany społecznej)

(plus wskazane treści wykładów)

Literatura uzupełniająca:

- Marody M.,Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

-.Sztompka P. Kucia M. (red.), Socjologia.Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

- Turner J.H., Socjologia.Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

-Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL, Lublin 1999.

- Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

-Student poznaje podstawowe pojęcia socjologii, charakter socjologii, jej wewnętrzne zróżnicowanie socjologii (scjentystyczna i humanistyczna) oraz specyfikę wiedzy naukowej i potocznej (SO1_W01, SO1_W02)

-Student definiuje i rozumie zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy jej genezy, przemian (dynamiki), uznaje konieczność posługiwania się językiem socjologicznym, a także potrafi znaleźć w literaturze przedmiotu opis zjawiska, którym interesuje i które analizuje w kontekście przygotowania do egzaminu (SO1_U03; SO1_U08; SO1_U12)

Metody i kryteria oceniania:

-W wypadku wykładu, podstawowym kryterium jest ocena z egzaminu ustnego (95%), dodatkowe 5% stanowi ocena uzyskana z ćwiczeń (ocena wyższa - bdb lub db, db plus podnosi ocenę z egzaminu o pół stopnia)

- Student podchodzi do egzaminu stacjonarnego (losowanie dwóch pytań odwołujących się do podanych lektur i treści wykładów - 70% oceny oraz autorska prezentacja wybranego zjawiska socjologicznego (cechy, uwarunkowania, dynamika, konsekwencje społeczne i jednostkowe) - 25% oceny; dodatkowe 5% stanowi ocena uzyskana z ćwiczeń;

-W wyjątkowych przypadkach (choroba, inne okoliczności losowe) przewiduje się formę egzaminu on-line.

Na ocenę bardzo dobrą student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, umiejętnie interpretuje zjawiska społeczno-kulturowe; potrafi wybrać i dobrze zaprezentować interesujące go zjawisko społeczne;

Na ocenę dobrą student w stopniu dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, potrafi interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, potrafi wybrać i zaprezentować interesujące go zjawisko społeczne;

Na ocenę dostateczną student zna podstawowe pojęcia socjologiczne,potrafi w stopniu podstawowym interpretować zjawiska społeczno-kulturowe oraz analizować przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych; nie przejawia oryginalności w doborze i prezentacji interesującego go zjawiska społecznego;

W kontekście oceny przewidziano również oceny połówkowe (db plus i dst plus)

Zakres tematów:

1.Socjologia jako nauka w kontekście innych dyscyplin społecznych - 2 godz.

2.Rozumienie społeczeństwa - 2 godz.

3.Więź społeczna i jej struktura - 2 godz.

4.Rodzaje kontroli społecznej - 2 godz.

5.Typy zbiorowości - 2 godz.

6.Grupa społeczna i jej cechy (rodzaje grup) - 4 godz.

7. Kultura - definicje, struktura, funkcje - 2 godz.

8. Formy przekazu kultury (pierwotny, masowy, popularny) - 2 godz.

9.Socjalizacja pierwotna i wtórna - 2 godz.

10.Osobowość społeczna a tożsamości - 2 godz.

11.Grupy pierwotne a grupy wtórne - 2 godz.

12. Teorie zmiany społecznej - 2 godz.

13.Typy społeczeństwa (Losu, Wyboru, Ryzyka) - 2 godz.

14. Podsumowanie - 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot posiada 3 punkty ECTS = 75 godzin

-(SO1_W01, SO1_W02 - uczestnictwo w wykładzie on-line (z elementami konwersatoryjnymi) - 30 godzin

-SO1_U03; SO1_U08 - praca własna studenta (przygotowanie do egzaminu (lektury obowiązkowe) - 30 godzin

- SO1_U12 - przygotowanie interesującego zjawiska społecznego - 10 godzin

-SO1_U08 - konsultacje (pomoc w wyborze dodatkowego zagadnienia społecznego) - 5 godzin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 101
Maria Sroczyńska 57/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)